Ē-té sī Bông-goân ê kun-chú, pau-koat Bông-kó͘ Tè-kok ê tāi-khó-hān, Goân-tiâu kap Pak-goân ê hông-tè.

Bông-kó͘ Tè-kok sî-kî siu-kái

siōng chun-hō biō-hō sē-hō miâ-jī nî-hō chāi-ūi
1   Chinggis Khaan
ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ
ᠬᠠᠭᠠᠨ
Thài-chó͘
太祖
Sèng-bú hông-tè
聖武皇帝
Temujin
ᠲᠡᠮᠦᠵᠢᠨ
1206 nî - 1227 nî
Lîm-sî   Tolui Khaan
ᠲᠤᠯᠤᠢ
ᠬᠠᠭᠠᠨ
Thài-chó͘
睿宗
Sèng-bú hông-tè
仁聖景襄皇帝
Tolui
ᠲᠤᠯᠤᠢ
1227 nî - 1229 nî
2   Thài-chong
太宗
Eng-bûn hông-tè
英文皇帝
Ögedei
ᠣᠭᠡᠳᠡᠢ
1229 nî - 1241 nî
3   Tēng-chong
定宗
Kán-pêng hông-tè
簡平皇帝
Güyük
ᠭᠦᠶᠦᠭ
1246 nî - 1248 nî
4 Hiàn-chong
憲宗
Kàn-siok Hông-tè
簡肅皇帝
Möngke
ᠮᠥᠩᠬᠡ
1251 nî - 1259 nî
5   Setsen Khan
ᠰᠡᠴᠡᠨ
ᠬᠠᠭᠠᠨ
Sè-chó͘
世祖
Jîn-bêng Sîn-bú Hông-tè
仁明神武皇帝
Kublai
ᠬᠦᠪᠢᠯᠠᠢ
1260 nî - 1271 nî

Goân-tiâu sî-kî siu-kái

siōng chun-hō biō-hō sē-hō miâ-jī nî-hō chāi-ūi
1   Setsen Khan
ᠰᠡᠴᠡᠨ
ᠬᠠᠭᠠᠨ
Sè-chó͘
世祖
Jîn-bêng Sîn-bú Hông-tè
仁明神武皇帝
Kublai
ᠬᠦᠪᠢᠯᠠᠢ
Tiong-thóng 中統
Chì-goân 至元
1271 nî - 1294 nî
2   Öljeyitü Khan
ᠥᠯᠵᠡᠶᠢᠲᠦ
ᠬᠠᠭᠠᠨ
Sêng-chong
成宗
Khim-bêng Kóng-hàu Hông-tè
欽明廣孝皇帝
Temür
ᠲᠡᠮᠦᠷ
Chì-goân 至元
Goân-cheng 元貞
Tāi-tek 大德
1294 nî - 1307 nî
3   Külüg Khan
ᠬᠥᠯᠥᠭ
ᠬᠠᠭᠠᠨ
Bú-chong
武宗
Jîn-hūi Soan-hàu Hông-tè
仁惠宣孝皇帝
Khayisan
ᠬᠠᠶᠢᠰᠠᠩ
Tāi-tek 大德
Chì-tāi 至大
1307 nî - 1311 nî
4   Buyantu Khan
ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠲᠤ
ᠬᠠᠭᠠᠨ
Jîn-chong
仁宗
Sèng-bûn Khim-hàu Hông-tè
聖文欽孝皇帝
Ayurbarwada
ᠠᠶᠤᠤᠷᠪᠠᠯᠪᠠᠳ
Chì-tāi 至大
Hông-khèng 皇慶
Iân-iū 延祐
1311 nî - 1320 nî
5 Gegeen Khan
ᠭᠡᠭᠡᠭᠡᠨ
ᠬᠠᠭᠠᠨ
Eng-chong
英宗
Joē-sèng Bûn-hàu Hông-tè
睿聖文孝皇帝
Sidibala
ᠰᠢᠳᠢᠪᠠᠯᠠ
Iân-iū 延祐
Chì-tī 至治
1320 nî - 1323 nî
6 Yesün Temür
ᠶᠢᠰᠦᠨᠲᠡᠮᠦᠷ
Chì-tī 至治
Thài-tēng 泰定
Tì-hô 致和
1323 nî - 1328 nî 8 goe̍h
7 Ragibagh
ᠷᠠᠽᠢᠪᠠᠭ
Thian-sūn
天順
1328 nî 10 goe̍h - 1328 nî 11 goe̍h
8   Jayaatu Khan
ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠲᠤ
ᠬᠠᠭᠠᠨ
Bûn-chong
文宗
Sèng-bêng Goân-hàu Hông-tè
聖明元孝皇帝
Tugh Temür
ᠲᠥᠪᠲᠡᠮᠦᠷ
Thian-le̍k 天曆 1328 nî 10 goe̍h - 1329 nî 4 goe̍h
9 Khutughtu Khan
ᠬᠤᠲᠤᠭᠲᠤ
ᠬᠠᠭᠠᠨ
Bêng-chong
明宗
E̍k-hiàn Kéng-hàu Hông-tè
翼獻景孝皇帝
Kuśala
ᠬᠦᠰᠡᠯᠡᠨ
Thian-le̍k 天曆 1329 nî 2 goe̍h - 1329 nî 8 goe̍h
10   Jayaatu Khan
ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠲᠤ
ᠬᠠᠭᠠᠨ
Bûn-chong
文宗
Sèng-bêng Goân-hàu Hông-tè
聖明元孝皇帝
Tugh Temür
ᠲᠥᠪᠲᠡᠮᠦᠷ
Thian-le̍k 天曆
Chì-sūn 至順
1329 nî 9 goe̍h - 1332 nî 9 goe̍h
11   Lêng-chong
寧宗
Chhiong-sèng Sū-hàu Hông-tè
沖聖嗣孝皇帝
Rinchinbal
ᠷᠢᠨᠴᠢᠨᠪᠠᠯ
Chì-sūn 至順 1332 nî 10 goe̍h - 1332 nî 12 goe̍h
12 Ukhaantu Khan
ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤ
ᠬᠠᠭᠠᠨ
Hūi-chong
惠宗
Sūn-Hông-tè
順皇帝
(Bêng-tiâu hō͘ ê)
Toghon Temür
ᠲᠣᠭᠠᠨᠲᠡᠮᠦᠷ
Chì-sūn 至順
Goân-thóng 元統
Chì-goân 至元
Chì-chèng 至正
1332 nî 7 goe̍h - 1368 nî

Pak-goân sî-kî siu-kái

siōng chun-hō biō-hō sē-hō miâ-jī nî-hō chāi-ūi
1 Ukhaantu Khan
ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤ
ᠬᠠᠭᠠᠨ
Hūi-chong
惠宗
Sūn-Hông-tè 順皇帝
(Bêng-tiâu hō͘ ê)
Toghon Temür
ᠲᠣᠭᠠᠨᠲᠡᠮᠦᠷ
Chì-chèng 至正 1368 nî - 1370 nî
2 Biligtü Khan
ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠲᠦ
ᠬᠠᠭᠠᠨ
Chiau-chong
昭宗
Ayushiridara
ᠠᠶᠣᠰᠢᠷᠢᠳᠠᠷ
Chì-chèng 至正
Soan-kong 宣光
1370 nî - 1378 nî
3 Uskhal Khan
ᠤᠰᠬᠠᠯ
ᠬᠠᠭᠠᠨ
Tögüs Temür
ᠲᠡᠭᠦᠰ ᠲᠡᠮᠦᠷ
Soan-kong 宣光
Thian-goân 天元
1378 nî - 1388 nî