Kuśala (Bông-kó͘-gí: ᠬᠦᠰᠡᠯᠡᠨ / Хүслэн, 1300 nî - 1329 nî), Bông-kó͘-gí chun-hō hō choè Khutughtu Khan (ᠬᠤᠲᠤᠭᠲᠤ
ᠬᠠᠭᠠᠨ
/ Хутагт хаан), sī Bông-kó͘ Tè-kok ê khó-hān kap Goân-tiâu ê chi̍t ê hông-tè, 1329 nî 2 goe̍h kàu 8 goe̍h chāi-ūi. I ê Hàn-gí biō-hōGoân Bêng-chong (元明宗), sē-hōE̍k-hiàn Kéng-hàu Hông-tè (翼獻景孝皇帝).