Khu-pia̍t: 20 sè-kí kāng-miâ ê kok-kâ, chhiáⁿ khoàⁿ Tāi Bông-kó͘-kok.

Bông-kó͘ Tè-kok (蒙古帝國) sī 13 sè-kí kàu 14 sè-kí kî-kan chûn-chāi ê tè-kok. Tè-kok tùi Tiong-a khai-sí hoat-tián, tī siāng toā ê sî-chūn, hiòng se-pêng pat chiàm ka Tang-au; hiòng tang kàu Au-a tāi-lio̍k tang hoāⁿ, pâu-hâm Tiong-kok mā hō͘ cheng-ho̍k; hiòng lâm kàu Tang-lâm-a, Lâm-a, Tiong-tang; hiòng pak kàu Siberia.

Bông-kó͘ Tè-kok
ᠶᠡᠬᠡ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ
ᠤᠯᠤᠰ
1206 nî–1368 nî
Tè-kok khòng-chè hoān-ûi ián-piàn.
Tè-kok khòng-chè hoān-ûi ián-piàn.
Siú-to͘ Avarga (1206–1235)
Karakorum (1235–1260)
Khanbaliq (1271–1368)
Chèng-hú kun-chú-chè
Le̍k-sú  
• Kiàn-li̍p
1206 nî
• Pang-hoāi
1368 nî

1294 nî Kublai kòe-sin liáu-āu, tè-kok pun chò 4-ê hān-kok ia̍h tè-kok: Kipchak Hān-kok tī sai-pak-pêng, Chagatai Hān-kokTiong A-chiu, Il Hān-kok tī sai-lâm-pêng, kiam tī kin-á-ji̍t Bông-kó͘ kap Tiong-kok hū-kīn tē-khu ê Goân-tiâu.

Siong-koan

siu-kái