Khu-pia̍t: 13 sè-kí kāng-miâ ê kok-kâ, chhiáⁿ khoàⁿ Bông-kó͘ Tè-kok kap Goân-tiâu.

Tāi Bông-kó͘-kok (Bông-kó͘-gí: ᠣᠯᠠᠨ᠎ᠠ
ᠡᠷᠭᠦᠭ᠍ᠳᠡᠭᠰᠡᠨ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ
ᠤᠯᠤᠰ
Олноо Өргөгдсөн Монгол улс) sī Bông-kó͘ ê tulku Bogdo Khan tī 1911 nî kàu 1924 nî kiàn-li̍p ê chi̍t ê kok-ka.

Tāi Bông-kó͘-kok ê só͘-chāi.
Tāi Bông-kó͘-kok ê kok-kî.