Sîn-chú-chú-gī sī 1 chióng chèng-hú ê khoán-sek. Tī chit khoán chèng-hú--ni̍h, hêng-chèng ki-kò͘ kap tī-lí kok-ka ê lâng kap chú-iàu ê chong-kàu sī sio-liàm-tì-toà--ê. Tō chún chong-kàu ê thâu-lâng bô ti̍t-chiap chham-ú chèng-tī, in mā tùi chèng-tī ū chin toā ê éng-hióng-le̍k.

Hiān-chhú-sī thang tāi-piáu sîn-chú-chú-gī ê kok-ka

siu-kái

Andorra

siu-kái

Thian-chú-kàu phah-phài tiàm Urgell ê chú-kàu sǹg-chò in kok ê ông-kong lāi-té 1 ê. M̄-koh bô si̍t-chāi ê koân.

England

siu-kái

Àn-chiàu Eng-kok kok-kàu ê chú-tiuⁿ, England ê ông tō sī kàu-hoē ê toā-thâu-lâng. Si̍t-chè-siōng tī kàu-hoē--ni̍h chit-ê ông pēng bô si̍t-koân.

Iran ê 2 ê ki-kò͘ Choè-ko Léng-tō kap Siú-oē Hoē-gī ê sêng-oân m̄-sī thàu-koè soán-kí chhui-kí--ê. Lāi-té ê lâng lóng sī Shia ê kàu-sū. Nā in tiong-kan só͘ soán--chhut-lâi siōng kuân ê koaⁿ-oân tō sī Iran ê chóng-thóng.

Í-sek-lia̍t

siu-kái

Ū lâng jīn-ûi tī Í-sek-lia̍t ê chèng-tī--ni̍h mā ū sîn-chú-chú-gī ê hiān-siōng. Che sī in-ūi Lia̍p-pí ê Lu̍t-hoat (Iû-thài Bûn-sū ê Lu̍t-hoat; rabbinical law) kap Bîn-hoat tī bó͘-chi̍t-kuá chêng-hêng ē-kha tio̍h-ài lām-chham sú-iōng. Lēng-goā Í-sek-lia̍t in kok mā ū chhiàⁿ Lia̍p-pí (Iû-thài-kàu ê sian-siⁿ). Chiah-ê lia̍p-pí in m̄-nā ū chong-kàu sin-hūn, mā ū kong-bū-oân ê chek-jīm.

Vaticano

siu-kái

Lô-má Thian-chú-kàu Kàu-chong sī chit kok ê chèng-tī thâu-lâng kiam chong-kàu léng-siū.