Khu-pia̍t: Ông sī chi̍t-ê hàn-jī sèⁿ.

Tī m̄-sī kiōng-hô-kok ê kok-ka, kok-ông (Eng-gí: monarch; cha-bó͘: queen; cha-po͘: king) sī kok-ka ê thâu-lâng.

Tī kó͘-chá sî-tāi, chu-hô͘ (Hàn-jī: 諸侯) chiàm-tē kiàn-li̍p kok-ka; kok-ka ê thâu-lâng hō-chòe "ông".

Hiān-tāi ū-ê kun-chú-chè (Hàn-jī: 君主制) kok-ka ê gôan-siú, mā hō-chòe "ông".

Khoàⁿ siu-kái