Cha-po͘ sī kang ê jîn-lūi, ū-sî kóng lâm-chú, mā ū kóng lâm-sèng. I ê tò-péng chiū-sī cha-bó͘. Cha-po·-lâng te̍k-sû ê sèng-khì-koan pau-koah lān-chiáu kap lān-pha.

Pioneer thài-khong-chûn ê ang-á