Lān-chiáu (𡳞鳥), i-ha̍k bêng-sû hō-chò im-keng, sī cha-po͘ lâng iā-sī tōng-bu̍t ê siⁿ-thòaⁿ hē-thóngsin-khu pún-thé gōa-kháu ê hit pō͘-hūn (bô pau-koat lān-hu̍t), hêng chhin-chhiūⁿ chi̍t-ki. Lēng-gōa, im-keng mā sī pàng-jiō pàng--chhut-lâi ê só͘-chāi.

Im-keng (siōng chiàⁿ-pêng) sī cha-po͘ lâng siⁿ-thòaⁿ hē-thóng tī sin-khu pún-thé gōa-kháu ê hit pō͘-hūn.