Lān-hu̍t ê i-ha̍k bêng-sû hō-chò ko-ôan (睾丸/睪丸). Che sī cha-po·-lâng kah kang ê tōng-bu̍t in-ê sèng-khì-koan ê 1 pō·-hūn, ū thn̂g-thòaⁿ āu-tāi ê kong-lêng. Nā jîn-lūi a̍h-sī chhī-leng tōng-bu̍t lâi kóng, lān-pha lāi tō-ū 2-lia̍p lān-hu̍t-á.

Cha-po·-lâng sèng-khì-koan ê ang-á. 18 = im-lông (lān-pha), 17 = ko-oân (lān-hu̍t), 16 = hù-ko-oân (epididymis)