Lān-pha ê ki-su̍t bêng-sû hō·-chò im-lông. Che sī cha-po· tōng-bu̍t ê sèng-khì-koan ê chi̍t-pō·-hūn. Im-lông sī 1 ê tē-á, tī lān-chiáu āu-piah, kang-mn̂g (pùn-kháu) thâu-chêng, kah im-keng kāng-khoán sio̍k-î sin-khu ê gōa-kháu pō·-ūi. Im-lông hām pak-tó· ē-pêng ê phôe-hu sī kāng 1 phìⁿ cho·-chit. Tē-á ê po̍h-piah chú-iàu sī phôe-hu kah pêⁿ-ku̍t-kin (dartos fascia), lāi-té pun-chò tò-chiàⁿ 2 pêng, 1 pêng té 1 lia̍p ko-oân (lān-hu̍t) hām 1 tiâu hù-ko-oân (epididymis). Im-lông piah pí piⁿ--a ê phôe-hu khah chē sek-sò· (só·-í khah chhim-sek), koh ū chin chē iû-soàⁿ kah koāⁿ-soàⁿ, mā ū-kóa mo· sè-pau.

Im-lông

Im-lông ū pó-hō· ko-oân ê lō·-iōng, koh in-ūi tī thé-gōa, ē-tàng î-chhî ko-oân ê un-tō· khah kē sin-khu chèng-siông ê tō·-sò· (37 °C), tì-tio̍h cheng-thâng ē-tit-thang chèng-siông hoat-tián. Un-tō· kiàn-nā kòe-thâu koân, im-lông ê piah ē pàng-sang, kui-ê tē-á pìⁿ làu-làu, tn̂g-tn̂g, án-ne khong-khì khah hó chài cháu ke ê jia̍t-liōng. Ah-nā un-tō· siuⁿ kē, tō ē hoán-tńg sok ân. Ūn-tōng a̍h-sī sèng-chhì-kek mā ē ín-khí sio-siâng ê chok-iōng.

Chi̍t-kóa-á tōng-bu̍t ê im-lông kò·-tēng khiu oá sin-khu, chhiūⁿ-kóng niáu-chhí, ti, . Só·-í in lēng-gōa ū ho̍k-cha̍p ê hoeh-kin hē-thóng lâi khòng-chè e̍k-oân ê un-tō·.

Im-lông ê kàng-un kong-lêng ū-sî ē bô-hāu--khì. Hoat-koân-sio sī 1 ê in-sò·. Ū-kóa tōng-bu̍t tī joa̍h--lâng ê sî-chūn, oân-ná ē chiām-sî bē-seⁿ.

Siong-koan ê bûn-chiuⁿ siu-kái