Niáu-chhí sī kúi khoán chhí-lūi tōng-bu̍t ê miâ, bô it-tēng ê hun-lūi tēng-gī. Chhan-chhiūⁿ toā-chhí (Rattus), sió-chhí (Mus), chhng-chhí (Cricetinae) chit-koá kha sè-hêng ê chhí-lūi lóng tiāⁿ hông kiò chò niáu-chhí.

Sió-chhí

Tī bûn-hoà siōng, niáu-chhí sī chi̍t kóa bûn-hòa lāi-bīn seⁿ-siùⁿ ê 12-ê tāi-piáu tiōng-bu̍t chi it.