Phoê-hu

chek-chui tōng-bu̍t piáu-bīn nńg-nńg pau ê khì-koan
(Tùi Phôe-hu choán--lâi)

tōng-bu̍t kái-phoà-ha̍k (zootomy) kap phoê-hu i-ha̍k (dermatology), phoê-hu sī kí goā-phoê hē-thóng ê 1 ê khì-koan, ū kúi-ná chân ê siōng-phôe sè-pau (epithelium) seng-bu̍t cho͘-chit (biological tissues), ē-tàng pó-hō͘ sin-khu lāi-té ê kin-bah (muscle) kap khì-koan. Phoê-hu ti̍t-chiap kap khoân-kéng chiap-chhiok, sī sin-khu kap pēⁿ-goân (pathogen) tùi-te̍k siāng tiōng-iàu ê khì-koan. Phoê-hu koh ē-tit keh-jia̍t (thermal insulation), tiâu-hô thé-un, ū chhiok-kak, ha̍p-sêng bî-tá-mín D ham B. Phoê-hu tek-tek sī sin-khu siāng tiōng-iàu ê pō͘-ūi chi it.

Jîn-lūi ê phoê-hu.