Kin-bah (筋肉; Eng-gí: muscle), Hàn-bûn siá ki-bah (肌肉), sī tōng-bu̍t sin-khu téng chi̍t khoán ū siu-siok lêng-le̍k ê cho͘-chi̍t. Kui sin-khu ê kin-bah ha̍p chò kin-bah hē-thóng. Kin-bah ē-ēng hun-chò kut-keh-kin, sim-kin kap pêⁿ-ku̍t-kin 3 chióng.

Kin-bah ê kò͘-chō.