Khì-koan (器官) sī seng-bu̍t thé-lāi chi̍t cho͘ cho͘-chit ha̍p sêng ê kò͘-chō, sī seng-bu̍t-thé tiong chip-hêng goân-chéng kong-lêng ê tan-ūi. Tī kái-phò-ha̍k tùi sin-thé jīn-sek tiong, khì-koan kap sì-ûi kî-tha cho͘-chit ū khah bêng-hián ê khu-pia̍t.

Nā khúi hāng khì-koan ê cho͘-ha̍p, kiò khì-koan hē-thóng.