Khì-koan hē-thóng (Eng-gí: organ system), he̍k-chiá khì-koan-hē, ū-sî ti̍t-chiap kóng hē-thóng, sī kái-phò-ha̍k siōng kun-kù kong-lêng tùi khì-koan ê hun-cho͘.