Cha-bó͘sèng-piat sio̍k ê jîn-lūi, ū-sî kóng lú-chú, mā ū kóng lú-sèng. I ê tò-péng chiū sī cha-po͘.

Khek tòa Pioneer thài-khong-chûn ê pâi-pián bīn-téng ê ang-á.