Thâu-lâng (Eng-gí: prince) sī kok-ka iā-sī chèng-hú niá-thâu ê lâng, bô it-tēng sī ū chiok-chōe hap-hoat-sèng--ê; chhin-chhiūⁿ Nicolo Machiavelli ê chheh Thâu-lâng.

Khoàⁿ siu-kái