Kùi-cho̍k (貴族) sī kùi-cho̍k chèng-tī lāi-bīn ê chi̍t ê siā-hōe kai-kip.

Se-hng sè-kài ê kùi-cho̍k hâm-thâu

siu-kái
Hō-ló-oē Ji̍p-pún-ōe Eng-gí
hông-tè 皇帝 emperor
ông monarch (king; queen)
tāi-chhin-ông ヴェリーキー・クニャージ Grand prince
tāi-kong 大公 archduke
ông-chiok/chhin-ông 王爵/親王 prince
kong-chiok 公爵 duke
hâu-chiok 侯爵 marquess
pek-chiok 伯爵 earl / count
chú-chiok 子爵 viscount
lâm-chiok 男爵 baron
chún-lâm-chiok 準男爵 baronet
khiâ-sū 騎士 knight

Koh khoàⁿ

siu-kái