Ho̍h-ló-oē

(Tùi Hō-ló-oē choán--lâi)


Ho̍h-ló-oē he̍k-chiá Hok-kiàn-oē (福建話), ha̍k-su̍t-siōng mā kiò Chôan-Chiang Bân-gú (泉漳閩語), sī Bân-lâm-gú ē-té ê chi̍t-ki gí-giân.