Siā-hōe kai-kip (社會階級), chiàu Marx-chú-gī ê lí-lūn lâi ōe-hun, chiū-sī kū-iú kāng-khoán ia̍h sio-siâng keng-chè chúi-pêng kap siā-hōe sin-hūn ê siā-hōe kûn-thé.