Tang-lâm A-chiu

(Tùi Tang-lâm-a choán--lâi)

Tang-lâm A-chiu, phó͘-thong kóng Tang-lâm-a, sī A-chiu tāi-lio̍k ê tang-lâm tē-tāi.

Tang-lâm-a

Hō-miâ

siu-kái

Lâm-iûⁿ chit jī it-poaⁿ ì-sù kah Tang-lâm-a beh-kâng; lēng-gōa khó͘-chá ū "Hoan-pêng" ê kóng-hoat.

Tang-lâm-a ê bīn-chek ū 4,000,000 km². Tī 2022 nî ū chhiau-kòe 6.7-ek lâng tiàm hia khiā-khí, kî-tiong ū chhiau-kòe 5-hun-chi-1 (1.45-ek) tī Ìn-nî ê Java-tó téng-koân.

Siong-koan ê bûn-chiuⁿ

siu-kái