Tang-lâm A-chiu

(Tùi Tang-lâm-a choán--lâi)

Tang-lâm A-chiu, phó͘-thong kóng Tang-lâm-a, sī A-chiu tāi-lio̍k ê tang-lâm tē-tāi.

Tang-lâm-a

Hō-miâSiu-kái

Lâm-iûⁿ chit jī it-poaⁿ ì-sù kah Tang-lâm-a beh-kâng; lēng-gōa khó͘-chá ū "Hoan-pêng" ê kóng-hoat.

Kok-kaSiu-kái

Tang-lâm-a ê bīn-chek ū 4,000,000 km². Tī 2004 nî ū chhiau-kòe 5.5-ek lâng tiàm hia khiā-khí, kî-tiong ū 5-hun-chi-1 (1.1-ek) tī Ìn-nî ê Java-tó siōng.

Siong-koan ê bûn-chiuⁿSiu-kái