拍開主題選單
Tang-lâm-a

Tang-lâm-a (sio̍k-chheng Lâm-iûⁿ; kó·-chá: Hoan-pêng) sī A-chiu tāi-lio̍k ê tang-lâm tē-tāi, hoān-ûi pau-koat ē-kha chia ê só·-chāi:

Tang-lâm-a ê bīn-chek ū 4,000,000 km². Tī 2004 nî ū chhiau-kòe 5.5-ek lâng tiàm hia khiā-khí, kî-tiong ū 5-hun-chi-1 (1.1-ek) tī Ìn-nî ê Java-tó siōng.

Siong-koan ê bûn-chiuⁿSiu-kái