Thài Ông-kok
ราชอาณาจักรไทย
Flag of Thailand.svg Emblem of Thailand.svg
Kok-kî Bûn-chiong
Chu-kù: ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (Thài-bûn)
"Bîn-cho̍k, Chong-kàu, Kok-ông"
Chū-jiân tē-lí
(si̍t-chè khòng-chè tē-khu)
Thài-kok ê só͘-chāi
Thài-kok ê só͘-chāi.
Siú-to͘ Bān-kok
Bīn-chek
  • Kok-thó͘ bīn-chek: 513,120 km² pâi sè-kài tē-51 miâ
Jîn-bîn seng-oa̍h
Jîn-kháu
  • Chóng jîn-kháu: 64,785,909 lâng 2011 nî phó͘-chhâ, pâi sè-kài tē 20 miâ
  • Jîn-kháu bi̍t-tō͘: 132.1 lâng/km2 2011 nî , pâi sè-kài tē 88 miâ
Chèng-tī bûn-hoà
Léng-tō-jîn

Thài-kok (泰國) sī Tang-lâm-a ê 1-ê kok-ka, tī Lao-kok kah Kampuchea ê tang-pêng. Thài-kok ê lâm-pêng sī Thai-kok-oan kah Má-lâi-se-a, se-pêng kah Myanmar hām Andaman Hái sio-liâm. 1949 nî 5 go̍eh chìn-chêng, chit-ê kok-ka ê chèng-sek bêng-chheng hō-chòe Siam-lô (暹羅).

Le̍k-súSiu-kái

 
Sukhothai le̍k-sú-hn̂g

1238 nî, Sukhothai Ông-kok sêng-li̍p, kàu-kah 14 sè-kí tiong-kî, khì hō͘ Ayutthaya Ông-kok thè-tāi. Thài-kok ê bûn-hòa siū Tiong-kok bûn-hòa kah Ìn-tō͘ bûn-hòa éng-hiáng chin chhim. Sui-jiân 16 sè-kí ê sî-chūn, Se-hong lia̍t-kiông to̍h í-keng lâi-kàu Thài-kok, m̄-koh Thài-kok khiok-sī Tang-lâm-a ûi-it bô chiâⁿ-chòe si̍t-bîn-tē ê kok-ka. Kong-gôan 19 sè-kí í-āu, Thài-kok khai-sí chìn-hêng kái-kek, iōng-lâi sek-èng si̍t-bîn kok-ka tùi in ê ap-le̍k.

1932 nî, Thài-kok keng-kòe 1-tiûⁿ un-hô ê chèng-piàn kek-bēng, chiâⁿ-chòe kun-chú-chè ê kok-ka. Tē-jī-chhù Sè-kài Tāi-chiàn, Thài-kok óa Ji̍t-pún, chiàn-cheng kòe-āu, chiâⁿ-chòe Bí-kok ê liân-bêng kok.

Chèng-tīSiu-kái

Àn-chiàu Thài-kok ê kok-ka hiàn-hoat, kok-ông pêng-bô sím-mi̍h si̍t-chè ê kôan-le̍k, kok-ông put-kò sī kok-ka ê tāi-piáu kah chú-kôan ôan-chéng ê siōng-tin. Chèng-hú ê thâu-lângchóng-lí, iû kok-ông chí-tēng, it-poaⁿ sī iû gī-hōe kah liân-ha̍p chèng-hú ê to-sò͘-tóng léng-siù tam-jīm.

Thài-kok ê gī-hōe hun-chòe 2-pō͘-hūn: chiòng-gī-hōe (500-ê se̍k-ūi), chham-gī-hōe (200-ê se̍k-ūi). Gī-hōe ê sêng-ôan iû kok-bîn sóan-kí sán-seng. Chiòng-gī-hōe ê gī-ôan jīm-kî 4-nî, chham-gī-hōe sī 6-nî. Kok-ka siōng-kôan su-hoat ki-koan sī chòe-ko hoat-īⁿ, i ê sêng-ôan kāng-khóan iû kok-ông chí-tēng.

Thài-kok sī Tang-lâm-a Kok-ka Cho͘-ha̍p ê sêng-ôan kok.

Jîn-kháuSiu-kái

Thài-kok jîn-kháu tang-tiong ū beh-óa 8-siâⁿ ê lâng sī Thài-cho̍k. Che í-gōa, mā-ū chiok-chōe Tn̂g-lâng (Hôa-jîn) tòa-tī Thài-kok. Kî-thaⁿ ê sió-sò͘ bîn-cho̍k chú-iàu sī Má-lâi-lâng.

Chong-kàuSiu-kái

Tōa-to-sò͘ Thài-kok-lâng siong-sìn Hu̍t-kàu. Lēng-gōa, Thài-kok koh-ū 1-pō͘-hūn lâng sìn Islam-kàu, Ki-tok-kàu kah ìn-tō͘-kàu.

Gú-giânSiu-kái

Thài-kok ê koaⁿ-hong gí-giânThài-gú, sú-iōng Thài-gú jī-bó.

Bûn-hòaSiu-kái

  Chit pha iáu-bōe ū lâng siá. Chhiáⁿ tàu pó͘-chhiong lōe-iông.