Siú-siòng

(Tùi Chóng-lí choán--lâi)

Tī ū lōe-koh (cabinet) ê chèng-hú, chhoā-thâu ê pō͘-tiúⁿ kiò-chò chóng-lí; nā-sī kok-ka ê thâu-lângông (ū hiàn-hoat ê ông-kok; m̄-sī kiōng-hô-kok), mā ū kā chóng-lí kiò siú-siòng.

Kok-kok ê kóng-hoat

siu-kái

Tâi-ôan, Tiong-hôa Bîn-kok ê Hêng-chèng Īⁿ-tiúⁿ (行政院長) mā sǹg sī chóng-lí.

Tiong-kok (Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok), hiàn-hoat kui-tēng (tē 3 chiuⁿ tē 3 chiat Archived 2004-06-19 at the Wayback Machine., tē 86 tiâu) ū Kok-bū-īⁿ Chóng-lí (国务院总理).

Ji̍t-pún, siú-siòng ê chèng-sek bêng-chheng sī Lōe-koh Chóng-lí Tāi-sîn (内閣総理大臣), kán-cheng Chóng-lí Tāi-sîn ia̍h-sī Chóng-lí.