Lōe-koh (內閣) sī chèng-hú ko-kip koaⁿ-gôan tāi-piáu kok pō͘-bûn siong-gī chèng-chhek ê hêng-chèng ki-kò͘, khí-gôan chū Eng-kok.

The Cabinet table in the United Kingdom.
Episcopal Summer Palace, the seat of the government of Slovakia in Bratislava.