Kun-chú li̍p-hiàn

(Tùi Ū hiàn-hoat ê ông-kok choán--lâi)

Kun-chú li̍p-hiān (君主立憲),[1] tio̍h sī ū hiàn-hoat ê ông-kok chè-tō͘, sī chi̍t khóan chèng-tī thé-chè: tī chia, kok-ka ê thâu-lângông, m̄-koh i bô cho̍at-tùi ê khôan-le̍k; chit-ê ông ê chèng-hú ài chiàu hiàn-hoat lâi kiâⁿ. Ū hiàn-hoat ê ông-kok ê chèng-hú ê thâu-lâng tiāⁿ-tiāⁿ kiò-chò siú-siòng.

Chhin-chhiūⁿ Pe̍k-ní-gī, Ji̍t-pún, Kampuchea, Hô-lân, Liân-ha̍p Ông-kok, Se-pan-gâ, Thài-kok lóng sī ū hiàn-hoat ê ông-kok.

Chham-khó siu-kái