Pang-chān:Kun-chú li̍p-hiān

(Tùi 君主立憲 choán--lâi)

君主立憲,著是有憲法兮王國制度,是一款政治體制:佇遮,國家頭儂,毋過伊無絕對兮權力;即个王兮政府愛照憲法來行。有憲法兮王國兮政府兮頭儂定定叫做首相

親像白耳義日本柬埔寨荷蘭聯合王國西班牙泰國攏是有憲法兮王國。