Thó-lūn:Chèng-hú

(Tùi 政府 choán--lâi)

政府是一款組織,這款組織有制定佮執行法律的權,這个法律是用佇一个團體或者是閣較大的組織內底的,一般來講,政府是講國家的統治組織。

返回 "Chèng-hú" 頁面。