Thó-lūn:Hiàn-hoat

進行的討論
(Tùi 憲法 choán--lâi)

Hiàn-hoat ê o·-àm-bīn: ū-sî mā sī phek-hāi jîn-bîn ê kang-khū. Ū ê hiàn-hoat hān-chè kok-lāi ê 1 kóa cho̍k-kûn bē-tàng ū in ê gí-giân, sìn-gióng (chōng-kàu, chèng-tī).

憲法修改

憲法國家的基本的法,伊是國家、社會基本法規佮原則的系統和總體,憲法決定政府權力職責,會當確保著人民一切的權利,(相同)時嘛規定了人民應該完成的義務

憲法有二種:寫便便的憲法 (親像美國的)佮無寫便便的憲法 (親像聯合王國的)。

返回 "Hiàn-hoat" 頁面。