Thó-lūn:Ông

(Tùi choán--lâi)
區別: 是一个漢字姓

佇毋是共和國國家國王 (英語: monarch; 查某: queen; 查埔: king)是國家的頭人

佇古早時代,諸侯佔地建立國家;國家的頭人號做"王"。

現代有的君主制國家的元首,嘛號做"王"。

siu-kái

返回 "Ông" 頁面。