Thó-lūn:Cha-po͘

(Tùi 查埔 choán--lâi)

查埔Siu-kái

 
先鋒號(Pioneer)太空船的尪仔

查埔人類的男性,伊的倒反就是查某,查埔人特殊的性器官包括膦鳥膦脬

返回 "Cha-po͘" 頁面。