Thó-lūn:Goân-siú

(Tùi 國家的頭人 choán--lâi)

有“国家的头人”这么说的吗?好像把闽南语低俗化了! 何况,真正的闽南语是这么发音的: 人 = jin 侬 = lang

Chham-khó͘ Tâi-oân Kàu-io̍k-pō͘ ê sû-tián kah kî-tha Hàn-jī-khoan (漢字圈) ê Ûi-ki Pah-kho,in lóng iōng (kok-ka) goân-siú téng (국가 원수,Nguyên thủ quốc gia, (國家)元首). Í-keng soá-ūi. [參考台灣教育部的辭典佮其他漢字圈維基百科,𪜶攏用(國家)元首等。已經徙位。]--Yoxem (talk) 2012-nî 9-goe̍h 5-jἰt (Pài 3) 20:30 (UTC)

元首 (英語: head of state)是國家憲法規定的,也是外國政府外交承認的,代表國家的頭一个人,會使是總統抑是

元首無的確是孤一人,親像瑞士,國家的元首是7个人組合的聯邦委員會,國家元首無一定是本國的住民,親像安道爾(Andorra)的2个頭人,1个是法國總統, 另外一个是西班牙La Seu d'Urgell市的天主教主教。

返回 "Goân-siú" 頁面。