Nā-sī beh kah gún thó-lūn, kiàn-gī kàu zh:user talk:Yoxem (Hoâ-gí Wikipedia lāi). Lô͘-la̍t.

若是 (beh) (kah)阮討論,建議 (kàu)zh:user talk:Yoxem(華語Wikipedia內),勞力。

Hoan-gêngSiu-kái

Yoxem, chin hoaⁿ-hí lí lâi Holopedia!
真歡喜汝來 Holopedia!--Chùn-hiàn 19:06, 6 Chhit-goe̍h 2007 (UTC)

按呢寫敢會使?

韓國佮越南Siu-kái

借問韓國佮越南亓人名是愛用「閩南語發音」抑是「外來語發音」較好?日本是因為咱古早時代亓例,所以直接用「日語發音」,而且怹有當時無漢字亓寫法;毋過,韓國佮越南坦白講攏是受著中國影響足深亓國家,怹亓人名攏會使參漢字一字一字對照。毋知汝亓看法是按怎?
我會提出按呢亓看法,是因為越南語亓維基是用越南語來發音。Mui (對話) 2014-nî 9-goe̍h 2-ji̍t (Pài 2) 03:22 (UTC)回覆[回覆]

音樂歌詞Siu-kái

音樂亓歌詞,親像《望春風》,本來是用漢字書寫,所以如過遮用羅馬字紀錄歌詞,應該無侵犯版權亓問題,按呢講敢著?Mui (對話) 2014-nî 9-goe̍h 19-ji̍t (Pài 5) 06:43 (UTC)回覆[回覆]

合理使用Siu-kái

佇英文佮中文等等版本中,攏有「合理使用」亓相片會使上傳,借問閩南語版本兮敢有?Mui (對話) 2014-nî 10-goe̍h 30-ji̍t (Pài 4) 11:49 (UTC)回覆[回覆]

問題Siu-kái

一般來講,台語亓日期唸法應該是「幾月幾號」毋是「幾月幾日」,敢毋是?Mui (對話) 2014-nî 12-goe̍h 23-ji̍t (Pài 2) 13:44 (UTC)回覆[回覆]

另外,佇日本語亓部分,我有淡薄仔想法。直接讀念漢字是上好,不過若欲直接使用日語念法,應該猶是愛照白話字亓發音方式,無讀者會無所適從,敢毋是?

就親像德川家康直接讀做「Tek-chhoan Ka-khong」當然是上好,但是若欲用日語直接發音,應該毋通直接「Tokugawa Ieyasu」,寫作「Tho-khu-ka-ua I-e-ia-su」抑是「Thokhukaua Ieiasu」較好敢毋是?除了日語,汝感覺別種語言敢嘛愛照按呢較好?Mui (對話) 2014-nî 12-goe̍h 25-ji̍t (Pài 4) 16:55 (UTC)回覆[回覆]

Re. 問題Siu-kái

當然會使直接使用原文,我本來是看日語對外來語的翻譯方式是用「片假名」來舞,所以我才會來想講咱白話字敢嘛照按呢行。Mui (對話) 2014-nî 12-goe̍h 27-ji̍t (Pài 6) 06:11 (UTC)回覆[回覆]

專有名詞Siu-kái

借問一下,雖然頂面已經有問過仝款的問題,但是咧翻譯專有名詞的時陣,會看著別種語言的做法,我舉一个例。

親像「鉻」是中文的寫法
  • 英語寫做 Chromium
  • 德語寫做 Chrom
  • 法語寫做 Chrome
  • 西語寫做 Cromo
  • 越語寫做 Crom
  • 日語寫做 クロム (kuromu)
  • 韓語寫做 크로뮴 (keulomyum)
  • 猶擱有真濟: [1],大多數攏有無仝款的寫法,就算仝款,應該嘛毋是因為照抄。

像怹攏是用家己的語言來拼音,我想閩南語嘛應該愛用白話字來拼寫這款外來語才著,敢毋是。像「鉻」就應該會使寫做「khu-lo-mi-am」抑是「khulomiam」之類。

按呢毋才袂失去使用拼音文字的初衷,若直接使用英語的拼音方式落去寫,就會破壞這个白話字的介面矣。--Mui (對話) 2015-nî 3-goe̍h 12-ji̍t (Pài 4) 11:05 (UTC)回覆[回覆]

管理員申請Siu-kái

汝好,我頂禮拜有去申請成做管理員 (Wikipedia:Hêng-chèng jîn-oân),毋過攏無儂去佇咧投票,但是嘛無儂反對。敢會使請汝鬥相工一下?--S205643 (對話) 2015-nî 6-goe̍h 14-ji̍t (Lé-pài) 05:46 (UTC)回覆[回覆]

Hak.wiki Koán-lí-goân Sin-chhéngSiu-kái

Yoxem Hiaⁿ, lí-hó.

Kheh-gí ê Wikipedia chī-mā bô͘ koán-lí-goân. Góa siūⁿ-beh chhiáⁿ lí lâi-khì Kheh-gí ê Wikipedia chi-chhî góa chò koán-lí-goân! To-siā!

--Chrysolophus pictus (對話) 2015-nî 9-goe̍h 29-ji̍t (Pài 2) 20:57 (UTC)回覆[回覆]

cdo wikiSiu-kái

Yoxem hiaⁿ, chhiáⁿ lí lâi-khì Bân-tang-gí ê Wikipedia chi-chhî góa chòe koán-lí-goân! To-siā!--el caballero de los Leones (對話) 2015-nî 10-goe̍h 4-ji̍t (Lé-pài) 17:01 (UTC)回覆[回覆]

How to type superscript latin small letter nSiu-kái

Hi Yoxem,

I have downloaded the FHL Taigi IME keyboard but how do I type the "superscript latin small letter n", for example "hiaⁿ", "phiⁿ", "saⁿ", "soaⁿ", "thiaⁿ", etc.?


--DaveZ123 (對話) 2016-nî 1-goe̍h 2-ji̍t (Pài 6) 22:40 (UTC)回覆[回覆]

I found out the answer now - by typing hiann, phinn, sann, soann, thiann, then pressing the space key etc. For o͘, I just type "ou". --DaveZ123 (對話) 2016-nî 1-goe̍h 2-ji̍t (Pài 6) 22:47 (UTC)回覆[回覆]
I have another question, why are these letters "ǎ ě ǐ ǒ ǔ" (a6 e6 i6 o6 u6) not found here? --DaveZ123 (對話) 2016-nî 1-goe̍h 2-ji̍t (Pài 6) 23:20 (UTC)回覆[回覆]
Take a look at this tool. What are your thoughts? --DaveZ123 (對話) 2016-nî 1-goe̍h 22-ji̍t (Pài 5) 08:39 (UTC)回覆[回覆]

hàn-jī chu-liāu-khòoSiu-kái

Chi̍t Pé ChhengSiu-kái

Iōng pe̍h-ōe-im tha̍k Chi̍t Pé Chheng kám hó? He sī Pak-kiaⁿ-ōe ê sû-gú, giâm-keh lâi kóng sī gōa-lâi Hàn-jī sû-gú, lán sī-m̄-sī iōng bûn-giân-im tha̍k It Pá Chheng khah hó?--Sunshine567 (對話) 2016-nî 3-goe̍h 27-ji̍t (Lé-pài) 14:06 (UTC)回覆[回覆]

Liáu-kái, góa tiāⁿ-tiāⁿ bô khak-tēng ài iōng pe̍h-ōe ia̍h-sī bûn-giân ia̍h-sī chhiūⁿ án-ne lām-leh iōng.--Sunshine567 (對話) 2016-nî 3-goe̍h 27-ji̍t (Lé-pài) 14:27 (UTC)回覆[回覆]

Participate in the Ibero-American Culture Challenge!Siu-kái

Hi!

Iberocoop has launched a translating contest to improve the content in other Wikipedia related to Ibero-American Culture.

We would love to have you on board :)

Please find the contest here: https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Translating_Ibero_-_America/Participants_2016

Hugs!--Anna Torres (WMAR) (對話) 2016-nî 5-goe̍h 10-ji̍t (Pài 2) 14:01 (UTC)回覆[回覆]

请查看你的邮箱Siu-kái

尊敬的Yoxem:请查看你的邮箱!主题: "The Community Insights survey is coming!" 如有任何疑问,请发送电子邮件至surveys@wikimedia.org。

(Please check your email! Subject: "The Community Insights survey is coming!" If you have questions, email surveys@wikimedia.org.)

Samuel (WMF) (thó-lūn) 2020-nî 9-goe̍h 24-ji̍t (Pài 4) 05:43 (UTC)回覆[回覆]

論本土語言小學的成立Siu-kái

Che chán! https://yoxem.github.io/2019/09/16/lun7pun2thoo2gi2gian5sio2hak8/Kaihsu (thó-lūn) 2021-nî 5-goe̍h 24-ji̍t (Pài 1) 18:43 (UTC)回覆[回覆]

Translation requestSiu-kái

Hello.

Can you translate and upload the articles zh:阿塞拜疆苏维埃社会主义共和国国旗, zh:阿塞拜疆蘇維埃社會主義共和國國徽 and zh:阿塞拜疆苏维埃社会主义共和国国歌 in Min Wikipedia?

Yours sincerely, Multituberculata (thó-lūn) 2021-nî 7-goe̍h 19-ji̍t (Pài 1) 18:13 (UTC)回覆[回覆]

How we will see unregistered usersSiu-kái

Hi!

You get this message because you are an admin on a Wikimedia wiki.

When someone edits a Wikimedia wiki without being logged in today, we show their IP address. As you may already know, we will not be able to do this in the future. This is a decision by the Wikimedia Foundation Legal department, because norms and regulations for privacy online have changed.

Instead of the IP we will show a masked identity. You as an admin will still be able to access the IP. There will also be a new user right for those who need to see the full IPs of unregistered users to fight vandalism, harassment and spam without being admins. Patrollers will also see part of the IP even without this user right. We are also working on better tools to help.

If you have not seen it before, you can read more on Meta. If you want to make sure you don’t miss technical changes on the Wikimedia wikis, you can subscribe to the weekly technical newsletter.

We have two suggested ways this identity could work. We would appreciate your feedback on which way you think would work best for you and your wiki, now and in the future. You can let us know on the talk page. You can write in your language. The suggestions were posted in October and we will decide after 17 January.

Thank you. /Johan (WMF)

2022-nî 1-goe̍h 4-ji̍t (Pài 2) 18:20 (UTC)