Babel iōng-chiá ê chu-liāu
nan-N Chit-ê iōng-chiá tùi sè-hàn tō kóng Bân-lâm-gú.
zh-5 这位用户的中文达到专业水平
en-3 This user has advanced knowledge of English.
Chiàu iōng-chiá ê gú-gián khòaⁿ

Góa nā ū sî-kan, tiō ē kā tī Tiong-bûn Wikipedia thâu-ia̍h téng chhut-hiān ê liân-kiat bûn-chiuⁿ lóng hoan-e̍k kòe-lâi chò Bân-lâm-bûn.

Nā-chún siūⁿ-beh khoài-sok kiàn-li̍p bûn-chiong, ē-sái ēng chit-ê bāng-chām, 臺華平行新聞語料庫, lâi chìn-hêng chho͘-pō͘ ê hoan-e̍k, jiân-āu koh ēng FHL (ia̍h-sī Transliterator) lâi têng-sin su-ji̍p chò Pe̍h-ōe-jī. Tong-jiân, pheng-im kap gí-hoat ê būn-tê iàu-sī su-iàu chi̍t-kóa siu-kái.

若準想欲快速建立文章,會使用這個網站,臺華平行新聞語料庫,來進行初步的翻譯,然後閣用FHL(抑是Transliterator)來重新輸入做白話字。當然,拼音佮語法的問題猶是需要一寡修改。

Hong-im chhì-siá

siu-kái

Hong-im hû-hō

siu-kái
英語ㆤ音譯列單
輔音 b p d t g k v w f z
dz
ts s
ð
θ
ʒ ʃ ʤ h m n l r* j ɡʷ
元音
ɑː æ ʌ
e / / ɜː ə
iː ɪ (j)
ɒ ɔː
oʊ o əʊ
uː ʊ
juː jʊ ㄧㄨ
æn ʌn an æŋ
ɑːn aʊn ʌŋ ɔːn ɒn ɒŋ
en eŋ ɜːn ən əŋ
ɪn iːn ɪən jən
ɪŋ
uːn ʊn oʊn
ʊŋ