Goân-siú (元首, Eng-gí: head of state) sī kok-ka ê hiàn-hoat kui-tēng ê, iā-sī gōa-kok chèng-hú gōa-kau-te̍k sêng-jīn ê, tāi-piáu kok-ka ê thâu 1 ê lâng. Ōe-sái sī chóng-thóng iā-sī ông.

Goân-siú bô tek-khak sī ko͘-chi̍t-lâng, chhin-chhiūⁿ Sūi-se, Kok-ka ê goân-siú sī 7-ê-lâng cho͘-ha̍p ê Liân-pang Úi-gôan-hōe. Kok-ka goân-siú mā bô it-tēng sī pún-kok ê chū-bîn, chhin-chhiūⁿ Andorra ê 2-ê thâu-lâng 1-ê sī Hoat-kok chóng-thóng, lēng-gōa 1-ê sī Se-pan-gâ La Seu d'Urgell-chhī ê Thian-chú-kàu chú-kàu.