Thian-chú-kàu, ia̍h tio̍h sī Thian-chú-kàu-hoē, sī Lô-má Thian-chú Kàu-hoē ia̍h-sī kóng Lô-má Kong-kàu Kàu-hoē ê Tang-iûⁿ-sek hō-miâ, sī thong sè-kài siāng toā ê Ki-tok-kàu kàu-hoē, ū chhiau-koè 10 e̍k ê sìn-chiòng. Chit-ê kàu-hoē ê kiōng-tông léng-siù sī Kàu-hông, sìn-gióng ê ki-chhó͘ sī Sèng-keng.

Thian-chú-kàu-hōe jīn ka-tī sī Ia-so͘ Ki-tok só͘ chhòng-kiàn ê chiàⁿ kàu-hōe, sêng-chiap ki-to̍k ê tē-it-tāi sù-tô͘, le̍k-tāi kàu-hông sī Sèng Pek-to-lo̍k (Pí-tek) ê āu-kè.

Siong-koan ê bûn-chiong siu-kái