Thó-lūn:Siú-siòng

(Tùi 首相 choán--lâi)

佇有內閣(cabinet)的政府 chhoā頭的部長叫做總理;若是國家的頭人(有憲法的王國;毋是共和國),嘛有共總理叫首相

各國的講法 siu-kái

臺灣中華民國的行政院長嘛算是總理。

中國 (中華人民共和國),憲法規定(第三章第三節,第86條)有國務院總理。

日本,首相的正式名稱是內閣總理大臣,簡稱總理大臣抑是總理

返回 "Siú-siòng" 頁面。