Kok-ka pêng-kin bêng-gī GDP lia̍t-toaⁿ

Ē-kha sī kok-ka pêng-kin bêng-gī GDP lia̍t-toaⁿ.

Tē-tô͘

siu-kái
 
pêng-kin bêng-gī GDP
  >$60,000
  $50,000 - $60,000
  $40,000 - $50,000
  $30,000 - $40,000
  $20,000 - $30,000
  $10,000 - $20,000
  $5,000 - $10,000
  $2,500 - $5,000
  $1,000 - $2,500
  $500 - $1,000
  <$500
  Bô sò͘-kì

Lia̍t-toaⁿ

siu-kái
Kok-ka ia̍h  i-lāi-tē  ê pêng-kin bêng-gī GDP (US$)
Kok-ka (ia̍h i-lāi-tē) Hun-khu Tāi-lio̍k IMF[1] Liân-ha̍p-kok[2] Sè-kài Gîn-hâng[3]
kó͘-kè kó͘-kè kó͘-kè
  Monaco Sai Au-chiu Au-chiu N/A 190,532 2019 190,513 2019
  Liechtenstein Sai Au-chiu Au-chiu N/A 179,258 2019 180,367 2018
  Luxembourg Sai Au-chiu Au-chiu 131,301.599 2021 115,481 2019 115,874 2020
  Bermuda Pak Bí-chiu Bí-chiu N/A 117,768 2019 117,098 2019
  Sūi-se Sai Au-chiu Au-chiu 93,515.484 2021 85,135 2019 86,602 2020
  Ài-ní-lân Pak Au-chiu Au-chiu 102,394.017 2021 81,637 2019 83,813 2020
  Cayman Kûn-tó Caribe Tē-khu Bí-chiu N/A 92,692 2019 91,393 2019
  Ná-ui Pak Au-chiu Au-chiu 82,244.232 2021 74,986 2019 67,295 2020
  Bí-kok Pak Bí-chiu Bí-chiu 69,375.375 2021 65,134 2019 63,544 2020
  Tan-be̍h Pak Au-chiu Au-chiu 67,919.585 2021 60,657 2019 60,909 2020
  Peng-tó Pak Au-chiu Au-chiu 68,843.646 2021 71,345 2019 59,261 2020
  Sin-ka-pho Tang-lâm A-chiu A-chiu 66,263.418 2021 64,103 2019 59,798 2020
  Ò-chiu Ò-chiu kap New Zealand Tāi-iûⁿ-chiu 62,618.587 2021 54,763 2019 51,812 2020
  Qatar Sai A-chiu A-chiu 61,790.572 2021 64,782 2019 50,806 2020
  Sūi-tián Pak Au-chiu Au-chiu 58,639.194 2021 52,896 2019 51,926 2020
  Ò-mn̂g Tang A-chiu A-chiu 42,106.564 2021 84,097 2019 86,118 2019
  Hô-lân Sai Au-chiu Au-chiu 57,714.876 2021 53,053 2019 52,304 2020
  Hun-lân Pak Au-chiu Au-chiu 53,522.565 2021 48,678 2019 49,041 2020
  Ò-tē-lī Sai Au-chiu Au-chiu 53,793.367 2021 49,701 2019 48,105 2020
  Greenland Pak Bí-chiu Bí-chiu N/A 53,353 2019 54,471 2018
  Tek-kok Sai Au-chiu Au-chiu 50,787.859 2021 46,232 2019 45,724 2020
  Pe̍k-ní-gī Sai Au-chiu Au-chiu 50,412.713 2021 46,198 2019 44,594 2020
  San Marino Lâm Au-chiu Au-chiu 50,934.189 2021 47,313 2019 47,731 2019
  Canada Pak Bí-chiu Bí-chiu 52,791.228 2021 46,550 2019 43,242 2020
  Hiong-káng Tang A-chiu A-chiu 49,485.084 2021 49,180 2019 46,324 2020
  Eng-kok léng Virgin Kûn-tó Caribe Tē-khu Bí-chiu N/A 48,511 2019 N/A
  Í-sek-lia̍t Sai A-chiu A-chiu 49,840.250 2021 46,376 2019 43,611 2020
  New Zealand Ò-chiu kap New Zealand Tāi-iûⁿ-chiu 48,348.994 2021 43,264 2019 41,792 2020
  Liân-ha̍p Ông-kok Pak Au-chiu Au-chiu 46,200.258 2021 41,855 2019 40,285 2020
  Hoat-kok Sai Au-chiu Au-chiu 45,028.265 2021 40,319 2019 38,625 2020
  Ji̍t-pún Tang A-chiu A-chiu 40,704.304 2021 40,063 2019 40,113 2019
  Andorra Lâm Au-chiu Au-chiu 40,417.265 2021 40,887 2019 40,897 2019
  Guam Micronesia Tāi-iûⁿ-chiu N/A N/A 37,724 2019
  A-la-pek Liân-ha̍p Thâu-lâng-kok Sai A-chiu A-chiu 43,537.689 2021 43,103 2019 43,103 2019
  Í-tāi-lī Lâm Au-chiu Au-chiu 35,584.882 2021 33,090 2019 31,676 2020
  New Caledonia Melanesia Tāi-iûⁿ-chiu N/A 34,942 2019 12,580 2000
  Tāi-hân Bîn-kok Tang A-chiu A-chiu 35,195.522 2021 32,143 2019 31,489 2020
  Bûn-lâi Tang-lâm A-chiu A-chiu 33,979.373 2021 31,086 2019 27,466 2020
  Puerto Rico Caribe Tē-khu Bí-chiu 34,143.272 2021 35,791 2019 32,291 2020
  Tâi-oân Tang A-chiu A-chiu 33,401.709 2021 N/A N/A
  Malta Lâm Au-chiu Au-chiu 31,996.534 2021 33,752 2019 27,885 2020
  Turks kap Caicos Kûn-tó Caribe Tē-khu Bí-chiu N/A 31,353 2019 23,880 2020
  Se-pan-gâ Lâm Au-chiu Au-chiu 30,536.858 2021 29,816 2019 27,057 2020
  Bahamas Caribe Tē-khu Bí-chiu 27,437.197 2021 34,864 2019 28,608 2020
  Ku-pí-lō͘ Sai A-chiu A-chiu 29,486.275 2021 28,285 2019 26,624 2020
  Sint Maarten Caribe Tē-khu Bí-chiu N/A N/A 29,160 2018
  Slovenia Lâm Au-chiu Au-chiu 28,939.271 2021 26,062 2019 25,180 2020
  Estonia Pak Au-chiu Au-chiu 27,100.736 2021 23,740 2019 23,312 2020
  Chesko Tang Au-chiu Au-chiu 25,806.384 2021 23,452 2019 22,762 2020
  Anguilla Caribe Tē-khu Bí-chiu N/A 25,529 2019 N/A
  Kuwait Sai A-chiu A-chiu 27,927.163 2021 31,999 2019 32,373 2019
  Phû-tô-gâ Lâm Au-chiu Au-chiu 24,457.144 2021 23,350 2019 22,440 2020
  Bahrain Sai A-chiu A-chiu 26,293.947 2021 23,504 2019 23,443 2019
  Aruba Caribe Tē-khu Bí-chiu 25,700.865 2021 30,975 2019 30,253 2018
  Saudi A-la-pek Sai A-chiu A-chiu 23,762.420 2021 23,140 2019 20,110 2020
  Lietuva Pak Au-chiu Au-chiu 22,411.646 2021 19,795 2019 19,998 2020
  Cook Kûn-tó Polynesia Tāi-iûⁿ-chiu N/A 21,603 2019 N/A
  Hoat-kok léng Polynesia Polynesia Tāi-iûⁿ-chiu N/A 21,567 2019 14,324 2000
  Slovakia Tang Au-chiu Au-chiu 21,383.286 2021 19,256 2019 19,157 2020
  Pak Mariana Kûn-tó Micronesia Tāi-iûⁿ-chiu N/A N/A 20,660 2019
  Hi-lia̍p Lâm Au-chiu Au-chiu 19,827.162 2021 19,604 2019 17,677 2020
  Latvia Pak Au-chiu Au-chiu 19,538.902 2021 17,885 2019 17,620 2020
  Curaçao Caribe Tē-khu Bí-chiu N/A 18,980 2019 19,701 2019
  Hông-gâ-lī Tang Au-chiu Au-chiu 18,527.592 2021 16,879 2019 15,899 2020
  Pho-lân Tang Au-chiu Au-chiu 17,318.497 2021 15,727 2019 15,656 2020
  Croatia Lâm Au-chiu Au-chiu 15,807.696 2021 14,627 2019 13,828 2020
  Oman Sai A-chiu A-chiu 17,632.651 2021 15,343 2019 15,343 2019
  Barbados Caribe Tē-khu Bí-chiu 16,105.128 2021 18,149 2019 15,191 2020
  Trinidad kap Tobago Caribe Tē-khu Bí-chiu 15,352.721 2021 16,637 2019 15,384 2020
  Uruguay Lâm Bí-chiu Bí-chiu 16,965.081 2021 16,190 2019 15,438 2020
  Chile Lâm Bí-chiu Bí-chiu 16,799.367 2021 14,896 2019 13,232 2020
  Romania Tang Au-chiu Au-chiu 14,863.887 2021 12,914 2019 12,896 2020
  Saint Kitts kap Nevis Caribe Tē-khu Bí-chiu 16,917.159 2021 19,896 2019 17,436 2020
  Antigua kap Barbuda Caribe Tē-khu Bí-chiu 14,117.844 2021 17,113 2019 14,450 2020
  Panama Tiong Bí-chiu Bí-chiu 13,861.061 2021 15,728 2019 12,269 2020
  Montserrat Caribe Tē-khu Bí-chiu N/A 13,487 2019 N/A
  Tiong-kok Tang A-chiu A-chiu 12,551 2021 10,004 2019 10,500 2020
  Palau Micronesia Tāi-iûⁿ-chiu 11,835.178 2021 15,572 2019 14,908 2019
  Costa Rica Tiong Bí-chiu Bí-chiu 11,860.222 2021 12,238 2019 12,077 2020
  Maldives Lâm A-chiu A-chiu 11,899.087 2021 10,626 2019 7,456 2020
  Lō͘-se-a Tang Au-chiu Au-chiu 11,273.242 2021 11,606 2019 10,127 2020
  Má-lâi-se-a Tang-lâm A-chiu A-chiu 11,124.670 2021 11,414 2019 10,402 2020
  Bí-kok léng Samoa Polynesia Tāi-iûⁿ-chiu N/A N/A 11,535 2019
 Sè-kài N/A 11,339 2019 10,926 2020
  Bulgaria Tang Au-chiu Au-chiu 11,331.872 2021 9,703 2019 9,976 2020
  Nauru Micronesia Tāi-iûⁿ-chiu 10,138.196 2021 12,351 2019 10,983 2019
  Kazakhstan Tiong A-chiu A-chiu 10,144.682 2021 9,793 2019 9,056 2020
  Saint Lucia Caribe Tē-khu Bí-chiu 9,419.272 2021 11,611 2019 9,276 2020
  Seychelles Tang Hui-chiu Hui-chiu 13,140.368 2021 17,382 2019 11,425 2020
  Mauritius Tang Hui-chiu Hui-chiu 8,681.608 2021 11,169 2019 8,623 2020
  Thó͘-ní-kî Sai A-chiu A-chiu 9,406.575 2021 9,127 2019 8,538 2020
  Cuba Caribe Tē-khu Bí-chiu N/A 9,296 2019 9,100 2019
  Be̍k-se-ko Tiong Bí-chiu Bí-chiu 9,967.388 2021 9,849 2019 8,347 2020
  Guyana Lâm Bí-chiu Bí-chiu 9,369.011 2021 6,610 2019 6,956 2020
  Grenada Caribe Tē-khu Bí-chiu 9,575.343 2021 10,818 2019 9,680 2020
  Argentina Lâm Bí-chiu Bí-chiu 9,929.154 2021 10,041 2019 8,442 2020
  Montenegro Lâm Au-chiu Au-chiu 8,837.578 2021 8,825 2019 7,686 2020
  Turkmenistan Tiong A-chiu A-chiu 8,843.868 2021 8,124 2019 7,612 2019
  Serbia Lâm Au-chiu Au-chiu 8,793.836 2021 7,359 2019 7,666 2020
  Gabon Tiong Hui-chiu Hui-chiu 8,569.216 2021 7,773 2019 7,006 2020
  Iran Lâm A-chiu A-chiu 12,725.042 2021 7,282 2019 2,283 2020
  Chhiah-tō Guinea Tiong Hui-chiu Hui-chiu 8,625.763 2021 8,130 2019 7,143 2020
  Dominica Kiōng-hô-kok Caribe Tē-khu Bí-chiu 8,491.619 2021 8,282 2019 7,268 2020
  Botswana Lâm Hui-chiu Hui-chiu 7,349.884 2021 7,961 2019 6,711 2020
  Thài-kok Tang-lâm A-chiu A-chiu 7,808.663 2021 7,785 2019 7,189 2020
  Saint Vincent kap Grenadines Caribe Tē-khu Bí-chiu 6,952.242 2021 7,464 2019 7,298 2020
  Pa-se Lâm Bí-chiu Bí-chiu 7,741.153 2021 8,755 2019 6,797 2020
  Dominica Caribe Tē-khu Bí-chiu 7,777.016 2021 8,111 2019 7,268 2020
  Bosnia kap Herzegovina Lâm Au-chiu Au-chiu 6,647.830 2021 6,109 2019 6,032 2020
  Peru Lâm Bí-chiu Bí-chiu 6,676.517 2021 6,978 2019 6,127 2020
  Pak Macedonia Lâm Au-chiu Au-chiu 6,711.734 2021 6,093 2019 5,888 2020
  Belarus Tang Au-chiu Au-chiu 7,032.477 2021 6,674 2019 6,411 2020
  Albania Lâm Au-chiu Au-chiu 5,837.180 2021 5,303 2019 5,215 2020
  Colombia Lâm Bí-chiu Bí-chiu 5,892.140 2021 6,432 2019 5,333 2020
  Ecuador Lâm Bí-chiu Bí-chiu 5,884.147 2021 6,184 2019 5,600 2020
  Lâm-hui-kok Lâm Hui-chiu Hui-chiu 6,861.166 2021 6,001 2019 5,091 2020
  Jamaica Caribe Tē-khu Bí-chiu 5,421.642 2021 5,369 2019 4,665 2020
  Paraguay Lâm Bí-chiu Bí-chiu 5,028.217 2021 5,406 2019 4,950 2020
  Tuvalu Polynesia Tāi-iûⁿ-chiu 6,004.100 2021 4,036 2019 4,143 2020
  Tonga Polynesia Tāi-iûⁿ-chiu 5,009.784 2021 4,865 2019 4,903 2019
  Fiji Melanesia Tāi-iûⁿ-chiu 5,127.440 2021 6,185 2019 4,882 2020
  Azerbaijan Sai A-chiu A-chiu 5,167.377 2021 4,782 2019 4,214 2020
  Kosovo Lâm Au-chiu Au-chiu 4,986.263 2021 4,473 2019 4,287 2020
  Moldova Tang Au-chiu Au-chiu 4,791.625 2021 2,957 2019 4,551 2020
  Iraq Sai A-chiu A-chiu 4,892.964 2021 5,730 2019 4,158 2020
  Guatemala Tiong Bí-chiu Bí-chiu 4,542.253 2021 4,363 2019 4,603 2020
  Namibia Lâm Hui-chiu Hui-chiu 4,693.455 2021 4,957 2019 4,211 2020
  Gruzia Sai A-chiu A-chiu 4,807.950 2021 4,439 2019 4,279 2020
  Iok-tàn Sai A-chiu A-chiu 4,393.642 2021 4,405 2019 4,283 2020
  Ìn-nî Tang-lâm A-chiu A-chiu 4,224.982 2021 4,136 2019 3,870 2020
  Marshall Kûn-tó Micronesia Tāi-iûⁿ-chiu 4,338.173 2021 4,038 2019 4,073 2019
  Bông-kó͘ Tang A-chiu A-chiu 4,185.536 2021 4,295 2019 4,007 2020
  Armenia Sai A-chiu A-chiu 4,594.912 2021 4,623 2019 4,268 2020
  El Salvador Tiong Bí-chiu Bí-chiu 4,244.299 2021 4,187 2019 3,799 2020
  Suriname Lâm Bí-chiu Bí-chiu 4,620.395 2021 6,360 2019 6,491 2020
  Ukraina Tang Au-chiu Au-chiu 4,384.237 2021 3,496 2019 3,727 2020
  Belize Tiong Bí-chiu Bí-chiu 4,457.886 2021 4,884 2019 4,436 2020
  Ai-ki̍p Pak Hui-chiu Hui-chiu 3,851.746 2021 3,161 2019 3,548 2020
  Sri Lanka Lâm A-chiu A-chiu 3,665.765 2021 3,940 2019 3,682 2020
  Micronesia Micronesia Tāi-iûⁿ-chiu 3,855.223 2021 3,640 2019 3,585 2019
  Oa̍t-lâm Tang-lâm A-chiu A-chiu 3,742.858 2021 2,715 2019 2,786 2020
  Eswatini Lâm Hui-chiu Hui-chiu 3,965.426 2021 4,002 2019 3,416 2020
  Tunisia Pak Hui-chiu Hui-chiu 3,555.587 2021 3,318 2019 3,320 2020
  Samoa Polynesia Tāi-iûⁿ-chiu 3,906.413 2021 4,285 2019 4,068 2020
  Hui-li̍p-pin Tang-lâm A-chiu A-chiu 3,492.072 2021 3,324 2019 3,299 2020
  Bolivia Lâm Bí-chiu Bí-chiu 3,266.690 2021 3,552 2019 3,143 2020
  Libya Pak Hui-chiu Hui-chiu 4,068.611 2021 4,810 2019 3,699 2020
  Cabo Verde Sai Hui-chiu Hui-chiu 3,346.553 2021 3,604 2019 3,064 2020
  Morocco Pak Hui-chiu Hui-chiu 3,470.795 2021 3,282 2019 3,009 2020
  Algeria Pak Hui-chiu Hui-chiu 3,638.328 2021 3,976 2019 3,310 2020
  Bhutan Lâm A-chiu A-chiu 3,296.106 2021 3,361 2019 3,122 2020
  Djibouti Tang Hui-chiu Hui-chiu 3,645.500 2021 3,252 2019 3,426 2020
  Palestine Kok Sai A-chiu A-chiu 3,320.853 2021 3,424 2019 3,240 2020
  Vanuatu Melanesia Tāi-iûⁿ-chiu 3,235.205 2021 3,023 2019 2,783 2020
  Su-lī-a Sai A-chiu A-chiu 2,807 2021 1,194 2019 2,033 2007
  Lī-pa-lùn Sai A-chiu A-chiu 2,802 2021 7,784 2019 4,891 2020
  Láu-o Tang-lâm A-chiu A-chiu 2,625.610 2021 2,625 2019 2,630 2020
  Papua New Guinea Melanesia Tāi-iûⁿ-chiu 2,951.977 2021 2,845 2019 2,637 2020
  Honduras Tiong Bí-chiu Bí-chiu 2,602.170 2021 2,575 2019 2,406 2020
  Côte d'Ivoire Sai Hui-chiu Hui-chiu 2,489.102 2021 2,276 2019 2,326 2020
  Congo Tiong Hui-chiu Hui-chiu 2,655.719 2021 2,304 2019 1,973 2020
  Só͘-lô-bûn Kûn-tó Melanesia Tāi-iûⁿ-chiu 2,356.505 2021 1,945 2019 2,258 2020
  Nigeria Sai Hui-chiu Hui-chiu 2,272.844 2021 2,361 2019 2,097 2020
  Ghana Sai Hui-chiu Hui-chiu 2,413.095 2021 2,203 2019 2,329 2020
  Ìn-tō͘ Lâm A-chiu A-chiu 2,190.901 2021 2,116 2019 1,901 2020
  Mauritania Sai Hui-chiu Hui-chiu 2,161.279 2021 1,678 2019 1,673 2020
  São Tomé kap Príncipe Tiong Hui-chiu Hui-chiu 2,392.893 2021 1,961 2019 2,158 2020
  Bangladesh Lâm A-chiu A-chiu 2,138.794[4] 2021 1,846 2019 1,969 2020
  Kenya Tang Hui-chiu Hui-chiu 2,198.593 2021 1,817 2019 1,838 2020
  Angola Tiong Hui-chiu Hui-chiu 2,200.675 2021 2,671 2019 1,896 2020
  Haiti Caribe Tē-khu Bí-chiu 1,691.825 2021 715 2019 1,177 2020
  Kiribati Micronesia Tāi-iûⁿ-chiu 1,927.077 2021 1,657 2019 1,671 2020
  Nicaragua Tiong Bí-chiu Bí-chiu 2,047.097 2021 1,913 2019 1,905 2020
  Uzbekistan Tiong A-chiu A-chiu 1,901.492 2021 1,756 2019 1,686 2020
  Kán-po͘-chē Tang-lâm A-chiu A-chiu 1,647.019 2021 1,644 2019 1,513 2020
  Zimbabwe Tang Hui-chiu Hui-chiu 1,664.758 2021 1,464 2019 1,128 2020
  Cameroon Tiong Hui-chiu Hui-chiu 1,645.807 2021 1,534 2019 1,499 2020
  Senegal Sai Hui-chiu Hui-chiu 1,602.898 2021 1,452 2019 1,488 2020
  Venezuela Lâm Bí-chiu Bí-chiu 1,627.353 2021 4,733 2019 16,056 2014
  Bián-tiān Tang-lâm A-chiu A-chiu 1,246.318 2021 1,421 2019 1,400 2020
  Comoros Tang Hui-chiu Hui-chiu 1,390.061 2021 1,370 2019 1,403 2020
  Benin Sai Hui-chiu Hui-chiu 1,446.829 2021 1,220 2019 1,291 2020
  Tang Timor Tang-lâm A-chiu A-chiu 1,262.722 2021 1,561 2019 1,381 2020
  Pakistan Lâm A-chiu A-chiu 1,666 2021 1,187 2019 1,194 2020
    Nepal Lâm A-chiu A-chiu 1,172.638 2021 1,074 2019 1,155 2020
  Lesotho Lâm Hui-chiu Hui-chiu 1,187.512 2021 1,158 2019 861 2020
  Guinea Sai Hui-chiu Hui-chiu 1,168.178 2021 967 2019 1,194 2020
  Kyrgyzstan Tiong A-chiu A-chiu 1,224.745 2021 1,318 2019 1,174 2020
  Tanzania Tang Hui-chiu Hui-chiu 1,159.193 2021 1,084 2019 1,077 2020
  Togo Sai Hui-chiu Hui-chiu 1,000.438 2021 899 2019 915 2020
  Mali Sai Hui-chiu Hui-chiu 966.141 2021 887 2019 859 2020
  Zambia Tang Hui-chiu Hui-chiu 1,115.272 2021 1,292 2019 1,051 2020
  Uganda Tang Hui-chiu Hui-chiu 1,018.436 2021 737 2019 817 2020
  Ethiopia Tang Hui-chiu Hui-chiu 939.511 2021 828 2019 936 2020
  Guinea-Bissau Sai Hui-chiu Hui-chiu 858.040 2021 688 2019 728 2020
  Burkina Faso Sai Hui-chiu Hui-chiu 926.200 2021 787 2019 831 2020
  Gambia Sai Hui-chiu Hui-chiu 819.220 2021 776 2019 787 2020
  Rwanda Tang Hui-chiu Hui-chiu 802.264 2021 820 2019 798 2020
  Tajikistan Tiong A-chiu A-chiu 839.180 2021 894 2019 859 2020
  Sudan Pak Hui-chiu Hui-chiu 789.448 2021 815 2019 596 2020
  Yemen Sai A-chiu A-chiu 585.003 2021 855 2019 824 2018
  Chad Tiong Hui-chiu Hui-chiu 729.844 2021 707 2019 615 2020
  Liberia Sai Hui-chiu Hui-chiu 703.406 2021 523 2019 583 2020
  Tiâu-sián Bîn-chú-chú-gī Jîn-bîn Kiōng-hô-kok Tang A-chiu A-chiu N/A 640 2019 N/A
  Niger Sai Hui-chiu Hui-chiu 622.230 2021 555 2019 2,097 2020
  Eritrea Tang Hui-chiu Hui-chiu 625.974 2021 567 2019 643 2011
  Afghanistan Lâm A-chiu A-chiu 592 2021 470 2019 509 2020
  Congo Bîn-chú Kiōng-hô-kok Tiong Hui-chiu Hui-chiu 593.558 2021 545 2019 557 2020
  Tiong-hui Kiōng-hô-kok Tiong Hui-chiu Hui-chiu 525.914 2021 468 2019 477 2020
  Sierra Leone Sai Hui-chiu Hui-chiu 541.063 2021 528 2019 485 2020
  Madagascar Tang Hui-chiu Hui-chiu 498.682 2021 523 2019 496 2020
  Malawi Tang Hui-chiu Hui-chiu 565.798 2021 435 2019 625 2020
  Mozambique Tang Hui-chiu Hui-chiu 492.273 2021 504 2019 449 2020
  Somalia Tang Hui-chiu Hui-chiu 350.361 2021 105 2019 309 2020
  Lâm Sudan Tang Hui-chiu Hui-chiu 230.132 2021 448 2019 1,120 2015
  Burundi Tang Hui-chiu Hui-chiu 261.053 2021 260 2019 274 2020

Chù: Falkland Kûn-tó, Faroe Kûn-tó, Gibraltar, Guernsey, Sèng-chō (Vaticano), Man Tó, Jersey, Niue, Pitcairn Kûn-tó, Saint Helena, Ascension kap Tristan da Cunha, Tokelau, Bí-kok léng Virgin Kûn-tó, Sai Sahara bô sò͘-kì.

References

siu-kái
  1. "World Economic Outlook Database, October 2021". IMF.org. International Monetary Fund. October 2021. 10 January 2022 khòaⁿ--ê. 
  2. [1], (Select all countries, "GDP, Per Capita GDP - US Dollars", and 2019 to generate table), United Nations Statistics Division. Accessed on 1 December 2020.
  3. "GDP per capita (current US$)". World Development Indicators. World Bank. 28 June 2021 khòaⁿ--ê.  Unknown parameter |url-status= ignored (help)
  4. "Report for Selected Countries and Subjects". IMF (ēng Eng-gí). 2021-10-14 khòaⁿ--ê.