Sè-kài Gîn-hâng sī chi̍t-ê kok-chè-sèng ê cho͘-chit. I ê chong-chí sī beh thê-kiong keng-chè siōng ê pang-chān, hō chi̍t-ê kok-ka ē-sái khì chò hoat-tián kap sàn-chia̍h-kiám-chió ê sū-kang. Lēng-gōa mā ū chò kó͘-lē kap pó-hō͘ kok-chè tâu-chu ê tāi-chì. Chit-ê cho͘-chit ê chóng-pō͘ tī Washington, D.C.

Sè-kài Gûn-hâng ê ang-á-phiau

Sè-kái Gûn-hâng kap Kok-chè Hòe-pè Ki-kim-hōe chit nn̄g-ê cho͘-chit tiāⁿ-tiāⁿ ha̍p-khí-lâi chò Bretton Woods cho͘-chit.

Phoe-pêngSiu-kái

 
Ìn-nî Jakarta ê khòng-gī oa̍t-tōng (2004)