Tiong A-chiu

Tiong-a, A-chiu tāi-lio̍k ê tiong-iong tē-tāi.

Tiong-a ê chéng-tī tē-tô͘

Ē-kha ê kok-ka tī Tiong-a:

Ē-kha ê kok-ka ū-sî-chūn hông tòng-chò Tiong-a ê pō͘-hūn: