Cultural/historical Tibet (highlighted) depicted with various competing territorial claims.
  Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok ê Se-chōng Chū-tī-khu
  Liû-bông jîn-sū soan-kò ê Se-chông le̍k-sú hōan-ûi
  Chèng-hú jīn-ûi ê Chōng-cho̍k khiā-khí hōan-ûi
  Tiong-kok khòng-chè ê Aksai Chin tē-khu
  Ìn-tō khòng-chè ê tē-khu
  Kî-thaⁿ ê Se-chōng bûn-hòa tē-khu

Se-chōng (Hàn-jī: 西藏; Chōng-gí: བོད་; Eng-gí: Tibet) sī Chheng-Chōng ko-gôan kūn Nepal, Bhutan kap Ìn-tō͘ ê chi̍t-ê tē-khu, tû-liáu hiān-sî Tiong-kok ê Se-chōng Chū-tī-khu í-gōa, Chheng-hái, Sù-chhoan, Hûn-lâm, Kam-siok, kap hū-kūn kok-ka iā-ū pō͘-hūn sī Se-chōng bûn-hòa, ia̍h-sī Chōng-cho̍k khiā-khí hōan-ûi.

Chōng-gí kiò Se-chōng hō-chòe Bod (བོད་); Tiong-kok Tông-tiâu kap Sòng-tiâu sî-tāi kiò Se-chōng kiò "Thó͘-hoan" (Hàn-jī: "吐蕃", Hàn-gí Pheng-im: tǔfān), hit-tong-sî Se-chōng Tè-kok chham Tiong-kok nn̄g-ê sè-le̍k ū-sî-á ē hoat-seng chiàn-cheng.

Kīn-tāi ê Se-chōng léng-tō-chiá sī Dalai Lama, sī 17 sè-kí chó-iū khak-li̍p tùi Se-chōng ê khòng-chè. Hiān-jīm Dalai Lama sī Tenzin Gyatso, in-ūi Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok tùi Se-chōng ê chiàm-niá, hiān-sî liû-bông Ìn-tō͘.