Hàn-gí Pheng-im Hong-àn (Hànyǔ Pīnyīn Fāng'àn, 汉语拼音方案) sī Hàn-gí Phó͘-thong-ōe ê chi̍t thò Lô-má-hòa kui-hōan, mā-sī Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok hām Kok-chè Phiau-chún-hoà Cho͘-chit (ISO) ê Hàn-gí Lô-má-hòa piau-chún.

Jī-bó ê hoat-im

siu-kái

Seng-bó

siu-kái
Pheng-im IPA Kái-soeh
b [p] kap Pe̍h-ōe-jī ê "p" beh kâng
p [pʰ] kap Pe̍h-ōe-jī ê "ph" beh kâng
m [m] kap Pe̍h-ōe-jī ê "m" beh kâng
f [f]
d [t] kap Pe̍h-ōe-jī ê "t" beh kâng
t [tʰ] kap Pe̍h-ōe-jī ê "th" beh kâng
n [n] kap Pe̍h-ōe-jī ê "n" beh kâng
l [l] kap Pe̍h-ōe-jī ê "l" beh kâng
g [k] kap Pe̍h-ōe-jī ê "k" beh kâng
k [kʰ] kap Pe̍h-ōe-jī ê "kh" beh kâng
h [x]
j [tɕ] kap Pe̍h-ōe-jī ê "ch[i]" beh kâng
q [tɕʰ] kap Pe̍h-ōe-jī ê "chh[i]" beh kâng
x [ɕ] kap Pe̍h-ōe-jī ê "s[i]" beh kâng
zh [ʈʂ]
ch [ʈʂʰ]
sh [ʂ]
r [ʐ]
z [ts] kap Pe̍h-ōe-jī ê "ch" beh kâng
c [tsʰ] kap Pe̍h-ōe-jī ê "chh" beh kâng
s [s] kap Pe̍h-ōe-jī ê "s" beh kâng
w [w]
y [j]
[.]

Ūn-bó

siu-kái
Pheng-im IPA Kái-soeh
-i [z̩], [ʐ̩]
a [ɑ]
o [u̯ɔ]
e [ɤ], [ə]
ê [ɛ]
ai [aɪ̯]
ei [ei̯]
ao [ɑʊ̯]
ou [ou̯]
an [an]
en [ən]
ang [ɑŋ]
eng [ɤŋ]
ong [ʊŋ]
er [ɑɻ]
Tùi i- (y-) khí-thâu
i / yi [i]
ia / yia [i̯ɑ]
io / yio [i̯ɔ]
ie / yie [i̯ɛ]
iao / yiao [iɑʊ]
iu / yiu [i̯ou̯]
ian / yian [i̯ɛn]
in / yin [in]
iang / yiang [i̯ɑŋ]
ing / ying [iŋ]
iong / yiong [i̯ʊŋ]
Tùi u- (w-) khí-thâu
u / wu [u]
ua / wua [u̯a]
uo / wuo [u̯ɔ]
uai / wuai [u̯aɪ̯]
ui / wui [u̯ei̯]
uan / wuan [u̯an]
un / wun [u̯ən]
uang / wuang [u̯ɑŋ]
ong / wong [u̯ɤŋ]
Tùi ü- (yu-) khí-thâu
u, ü / yu, [y]
ue, üe / yue, yüe [y̯ɛ]
uan / yuan [y̯ɛn]
un, ün / yun, yün [yn]

Jī-bó ê miâ tha̍k-hoat

siu-kái

Ta̍k-ê jī-bó ê "miâ-chheng", ia̍h tio̍h sī kò-pia̍t hông chí-miâ ê sî-chūn ài ēng ê tha̍k-hoat, ùi ē-té sī kî-tiong chi̍t ê pán-pún:[1][2]

Jī-bó A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Hō-miâ
(chiàu pheng-im kì)
a e êf ha yi jie êl êm o qiu ar ês wu wa xi ya

Siaⁿ-tiāu kì-hō

siu-kái

Piau-kì kui-chek

siu-kái

Piau-kì siaⁿ-tiāu kì-hō ê kui-chek ē-sài chéng-lí chò:

  1. Nā ū a ia̍h e chāi im-chat lāi, tio̍h piau tī in téng-bīn.
  2. Nā chhut-hiān ou, piau tī o téng-bīn.
  3. Nā m̄-sí í-siōng nn̄g khoán chêng-hêng, sī piau tī tē-2-ê ūn-bó.

Chham-khó chu-liāu

siu-kái
  1. 汉语拼音字母名称读音[íng-íng bô-hāu ê liân-kiat]
  2. Thomas B. I. Creamer (1991). "263. Chinese Lexicography". An International Encyclopedia of Lexicography. Walter de Gruyter. ISBN 3-11-012421-1.