ELô-má-jī pâi tē 5 ê jī-bó.

E
E e
(See below)
Writing cursive forms of E
Sú-iōng huat
Su-siá hē-thóng Latin script
Luī-hîng Alphabetic
Gí-gên khí-guân Latin language
Gí-im sú-iōng Pang-bô͘:Grid list
Unicode bé-uī U+0045, U+0065
Gí-bó uī-tì 5
Li̍k-sú
Huat-tén
Sî-kan tuāñ-lo̍h c. 700 BC to present
Iân-sin ê gí-bó Pang-bô͘:Grid list
Tsí-muē gí-bó Pang-bô͘:Grid list
Pèn-thé (See below)
Kî-thañ
Kî-thañ tiāñ-tiāñ iōng ê jī-bó ee

E tāi-piáu ê ì-sùSiu-kái

Guā-pōo lên-ketSiu-kái

  •   EWikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn.
  •   The dictionary definition of E at Wiktionary
  •   The dictionary definition of e at Wiktionary
Latin jī-bó Aa | Bb | Cc | Dd | Ee | Ff | Gg | Hh | Ii | Jj | Kk | Ll | Mm | Nn | Oo | Pp | Qq | Rr | Ss | Tt | Uu | Vv | Ww | Xx | Yy | Zz
Ū kì-hō--ê Àà | Áá | Ââ | Ää | Ãã | Āā | Ąą | Ăă | Ǎǎ | Çç | Ĉĉ | Čč | Ćć | Ꞓꞓ | Đđ | Ďď | Èè | Éé | Êê | Ëë | Ęę | Ēē | Ĕĕ | Ėė | Ěě | Ɛɛ | Ĝĝ | Ğğ | Ġġ | Ģģ | Ǧǧ | Ĥĥ | Ħħ | Ìì | Íí | Îî | Ïï | Įį | İı | Ĩĩ | Īī | Ĭĭ | İi | Ɨ̇ɨ | Ĵĵ | Ķķ | Ǩǩ | k | Ĺĺ | Ļļ | Ľľ | Ŀŀ | Łł | Ńń | Ņņ | Ňň | Ññ | Ŋŋ | Òò | Óó | Ôô | Öö | Õõ | Őő | Ǫǫ | Ōō | Ŏŏ | Ơơ | O̤o̤ | Ᵽᵽ | Ŕŕ | Ŗŗ | Řř | Śś | Ŝŝ | Şş | Șș | Šš | Ťť | Ŧŧ | Ţţ | Țț | Ùù | Úú | Ûû | Üü | Ũũ | Ūū | Ŭŭ | Ṷ ṷ | Ųų | Ůů | Űű | Ưư | Ṳṳ | U̓u̓ | Ŵŵ | Ýý | Ŷŷ | Ÿÿ | Źź | Žž | Żż | Z̭z̭| Z̦z̦ | Ƶƶ
Khok-chhiong jī-bó Ȁȁ | Ȃȃ | Ææ | Ǽǽ | Ǣǣ | Åå | Ċċ | Ðð | DZdz | Dždž | Ȅȅ | Ȇȇ | Əə | Ƒƒ | Ǥǥ | Ǧǧ | Ƣƣ | Ƕƕ | IJij | Ǐǐ | Ȉȉ | Ȋȋ | Ǩǩ | ĸ | Ljlj | LLll | ĿLŀl | Njnj | Ŋŋ | Œœ | Øø | Ǿǿ | Ǒǒ | Ȍȍ | Ȏȏ | Ɔɔ | Ȣȣ | | Ȑȑ | Ȓȓ | ſ | ß | Ʃʃ | Ǔǔ | Ȕȕ | Ȗȗ | Ƿƿ | Ȝȝ | Ȥȥ | Ⱬ ⱬ | Ʒʒ | Ǯǯ | Þþ