Lô-má-hòagiân-gí-ha̍k ê ì-sù sī chiong chi̍t khoán hui Lô-má-jī hē-thóng ê bûn-jī, choán chò sī Lô-má-jī ê hêng-sek. Lô-má-hòa ê hong-hoat pau-koat choán-siá (transcription), chio̍h sī ho͘-im ê kì-lio̍k; he̍k-chiá sī choán-jī (transliteration), ia̍h tio̍h sī bûn-jī ê thè-ōaⁿ; í-kip chia nn̄g khoán hong-hoat ê saⁿ-lām.

Mandarin Chinese, like many languages, can be romanized in a number of ways; above: Traditional and Simplified Chinese, and Hanyu Pinyin, Gwoyeu Romatzyh, Wade-Giles and Yale.

Lô-má-hòa ū-sî sī chi̍t khoán giân-gí ê sú-iōng-chiá pún-sin ài sú-iōng, ia̍h ū-sî sī chiam-tùi it-tēng ê tùi-siōng gí-giân ūi tio̍h hoan-e̍k he̍k-chiá sī kî-tha piáu-hiān ê su-iàu só͘ sú-iōng, só͘-í mā tiāⁿ ū te̍k-pia̍t ūi tùi-siōng giân-gí an-pâi ê Lô-má-hòa hē-thóng, phì-jū Ji̍t-gí ê Hepburn-sek Lô-má-jī, chio̍h sī ūi Eng-gí kóng-chiá siat-kè--ê.

Guā-pōo liân-kiat siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Lô-má-hòa

Iú-kuan Lating-huà