Choán-jī (eng. transliteration), ia̍h sī kóng hoan-jī (ji̍t. 翻字), sī kā chi̍t khoán bûn-jī choán chò lēng-gōa chi̍t khoán. Pí-lūn kóng kā Hi-lia̍p-jī "Ελευθερία" (ì-sù: "chū-iû") choán chò Lô-má-jī "Eleutheria".

Kap choán-siá ê chha-pia̍t

siu-kái

Choán-jī sī keng-kòe tan-sûn bûn-jī ê tùi-èng lâi chhù-lí, che tāi-piáu kóng nā kâng chi̍t ê jī-bó ū nn̄g khoán ho͘-im, tī choán-jī ê kòe-têng sī oa-ná chiàu goân bûn-jī kâng-khoán bô hun siá-hoat.

Nā beh kā si̍t-chè ho͘-im chiàu it-tēng ê hē-thóng choán chò chi̍t khoán bûn-jī, kiò chò choán-siá. Pí-lūn Hi-lia̍p-gí bûn-jī só͘ siá ê "Ελευθερία" nā choán-siá chò Lô-má-jī, ē-sài siá chò "Eleftheria", án-ne chiū chhù-lí liáu Hi-lia̍p-jī cho͘-ha̍p "ευ" tī pún tan-jī sī tha̍k chò [ef] ê chêng-hêng.