Choán-siá (giân-gí-ha̍k)

(Tùi Choán-siá (giân-gú-ha̍k) choán--lâi)

Choán-siá (Eng-gí: transcription) tī gí-giân-ha̍k siōng sī kóng kā chi̍t khoán giân-gí ēng hē-thóng-sèng ê hong-sek kì-lio̍k chò siá-jī ê hêng-sek.

Siong-koan siu-kái

  • Choán-jī (transliteration), bô khó-lū ho͘-im ê bûn-jī tit-chiap tùi ōaⁿ.
  • Im-e̍k, chhiam-khó he̍k-chiá sī giâm-keh kun-kù ho͘-im ê tan-gí hoan-e̍k, choán-siá sī kî-tiong chi̍t khoán hong-hoat.