"Word" choán koè chia. Chhōe kî-thaⁿ ēng-hoat, khòaⁿ Word (khu-pia̍t-ia̍h).

Tan-jī (Eng-gí: word) ia̍h tan-gí, tan-sû, jī-sû, sû-gí, sī giân-gí piáu-tat ì-sù he̍k-chiá sī gí-giân ūn-iōng ê chòe sió tan-goân. Pí-lūn "Pe̍h-ōe-jī" chit-ê 7 jī-bó ê cho͘-ha̍p tiō sī chi̍t-ê tan-jī. Sui-bóng sī ì-sù ê tan-goân, chit tōaⁿ ōe sī-m̄-sī sǹg chò "chi̍t ê tan-jī", mā siū tio̍h siá-jī hē-thóng ê éng-hióng.

Iōng-gíSiu-kái

Tan-jī ê koan-liām tī hâm Hō-ló-ōe chāi-lāi ê chi̍t kóa Tang-iûⁿ giân-gí tang-tiong, ū chē khoán bô-kâng ê kóng-hoat, tiāⁿ ēng pau-koat (語), ōe (話), (字), iā (詞) chia ê Hàn-jī leh cho͘-ha̍p; pí-lūn jī-sû, sû-gí téng khoán.

Tān-jī ê cho͘-sêngSiu-kái

Nā sī chiàu kháu-gí chhut-siaⁿ ê hong-bīn lâi kóng, tan-jī sī siaⁿ-im ê tan-goân im-sò͘ cho͘-sêng--ê; nā sī chiàu siá-jī ê hong-bīn lâi kóng, sī su-kì-sò͘ tan-goân (pí-lūn Pe̍h-ōe-jī ê kò-pia̍t jī-bó) cho͘-sêng--ê.

Tān-jī ū kúi chióng jīn-tēng ê lí-lō͘, kî-tiong pau-koat im-ūn-lūn (phonology), chiàⁿ-jī-hoat, bûn-hoat, he̍k-chiá sī ì-bī-lūn téng hong-bīn ê hun-sek. Tī giân-gí-ha̍k tang-tiong, tan-jī thang liáu-kái chò gí-lūi-lūn tan-goân, he̍k-chiá kóng gí-lūi-sò͘ (lexeme), sī tô͘-ōe kap ho͘-im ê cho͘-ha̍p tī bûn-hoat me̍h-lo̍k tang-tiong keng-kòe ì-bī-lūn siōng ê ì-sù seⁿ chiâⁿ ê sán-bu̍t.[1]

Tan-jī ê chok-iōngSiu-kái

Chē-ê tan-jī ē-tàng sio keh pai-lia̍t chhut phiàn-gí (phrase), chú-kù (clause) kap bûn-kù (sentence).

Chham-chiàuSiu-kái

  1. R.R.K. Hartmann; Gregory James (1998). "word". Dictionary of Lexicography. Routledge. ISBN 0-203-01768-4. 

Liân-kiatSiu-kái

Siong-koanSiu-kái

  • Hêng-sò͘ (morpheme), ē-sài ēng-lâi sán-seng ì-sù ê chòe sió tan-ūi, pún-sin bô it-tēng ū chi̍t-ê goân-chéng ì-sù.