Phiàn-gí (Eng-gí: phrase) sī chi̍t cho͘ tan-jī (ia̍h ū khó-lêng sī tan-to̍k ê tan-jī), it-poaⁿ tòa it-tēng ê ì-sù. Gí-giân-ha̍k tang-tiong phiàn-gí sī cho͘-ha̍p chhut bûn-kù (sentence) ê sêng-hun.

Phiàn-gí ū khó-lêng hâm tī chú-kù (clause) lāi-bîn, ia̍h ū khó-lêng pún-sin sī chi̍t-ê chú-kù, ia̍h sī hâm chú-kù ùi i lāi-bīn.