Chìaⁿ-jī-hoat (Hàn-jī: 正字法) sī 1-thò kui-chek. Chit-thò kui-chek kui-tēng án-choáⁿ chèng-khak ê iōng 1-ê bûn-jī hē-thóng lâi siá 1-ê gí-giân.