Ì-bī-lūn

(Tùi Gí-ì-ha̍k choán--lâi)

Ì-bī-lūn (Eng-gí: semantics) sī giân-gí-ha̍k kiam tiat-ha̍k ê chi̍t hun-iá, gián-kiù ì-sù ùi giân-gí, lô-chek, kì-hō-lūn kap thêng-sek giân-gí téng tiûⁿ-ha̍p ê chok-iōng. I iû-kî sī choan-bûn tī tan-jī, phiàn-gí, kì-hō téng lêng-kì (signifier); kap in só͘ tāi-piáu ê mi̍h, ia̍h chiū sī in-ê gōa-iân (detonation).