Lô-chek (logic) ē-tit kóng sī leh gián-kiù lūn-chèng (argument). Sui-bóng tiat-ha̍k-ka tùi i ê tēng-gī iáu ū cheng-lūn, chóng--sī lô-chek-ka beh chò ê khang-khoè tō sī thê-kiong chē chē ū-haū kap khang-hàm ê chhui-lūn (inference), hō͘ lâng ē-tit khu-pia̍t lūn-chèng ê hó-bái.

hoe-bū lô-chek ê lē

Éng-koè lô-chek lóng hông tòng-chò tiat-ha̍k ê 1 ki hun-ki leh gián-kiù, 1850 nî hit chām-á khí, sò͘-ha̍k mā khai-sí khah chùn-būn lô-chek, kaù kah hiān-chhú-sî, tiān-naú kho-ha̍k koh khah tio̍h oá-khò lô-chek. Lô-chek sī 1 chióng hêng-sek kho-ha̍k (formal science), lô-chek tio̍h gián-kiù tîn-su̍t (statement) kap lūn-chèng, koh tio̍h kā in hun-lūi. Lô-chek siōng ki-chân ê khang-khoè tō sī gián-kiù chhui-lūn ê hêng-sek hē-thóng (formal system) kap chū-jiân gí-giân ê lūn-chèng. Lô-chek gián-kiù ê hoān-ûi chin khoah, ùi biū-lūn (fallacy), poē-lūn (paradox), kaù kah ki-lu̍t (probability) chhui-lí, in-kó-lu̍t (causality) ê lūn-chèng, ... lóng sī.

Lô-chek tī kó͘-tián Hi-lia̍p-gí siá chò λόγος, piáu-sī gí-sû (the word), giân-gí, boé--á pìⁿ-chiâⁿ su-khó (thought), chhui-lí (reason) ê ì-sù.