Su-lí

(Tùi Lô-chek choán--lâi)

Su-lí (思理), lūn-lí (論理), lô-chi̍p (邏輯), iah-sī lí-chek (理則, Eng-gí: logic) ē-tit kóng sī leh gián-kiù lūn-chèng (argument). Sui-bóng tiat-ha̍k-ka tùi i ê tēng-gī iáu ū cheng-lūn, chóng--sī su-lí-ka beh chò ê khang-khoè tō sī thê-kiong chē chē ū-haū kap khang-hàm ê chhui-lūn (inference), hō͘ lâng ē-tit khu-pia̍t lūn-chèng ê hó-bái.

hoe-bū su-lí (fuzzy logic) ê lē

Éng-koè su-lí lóng hông tòng-chò tiat-ha̍k ê 1 ki hun-ki leh gián-kiù, 1850 nî hit chām-á khí, sò͘-ha̍k mā khai-sí khah chù-bûn su-lí, kaù kah hiān-chhú-sî, tiān-naú kho-ha̍k koh khah tio̍h oá-khò su-lí. Su-lí sī 1 chióng hêng-sek kho-ha̍k (formal science), su-lí tio̍h gián-kiù tîn-su̍t (statement) kap lūn-chèng, koh tio̍h kā in hun-lūi. Su-lí siōng ki-chân ê khang-khoè tō sī gián-kiù chhui-lūn ê hêng-sek hē-thóng (formal system) kap chū-jiân gí-giân ê lūn-chèng. Su-lí gián-kiù ê hoān-ûi chin khoah, ùi biū-lūn (fallacy), poē-lūn (paradox), kaù kah ki-lu̍t (probability) chhui-lí, in-kó-lu̍t (causality) ê lūn-chèng, ... lóng sī.

Su-lí tī kó͘-tián Hi-lia̍p-gí siá chò λόγος, piáu-sī gí-sû (the word), giân-gí, boé--á pìⁿ-chiâⁿ su-khó (thought), chhui-lí (reason) ê ì-sù.

E̍k-miâ siu-kái

Hàn-jī-sû--ê hoan-e̍k, ū í-hā:

E̍k-miâ Hàn-jī Chù-kha
bêng-ha̍k 名學 Giâm Ho̍k (嚴復) chhui-chiàn. Pí-kàu Chiàn-kok sî-tāi--ê Bêng-ka (名家)[1]
lūn-lí 論理 Ji̍t-gí (ろんり, ronri)[2], Hân-gí (논리, nunri),[3] Oa̍t-lâm-gí (luận lý)[4] leh ēng.
piān-ha̍k 辨學 kīn-tāi Tiong-kok--ê hoan-e̍k
bêng-lí 名理 kīn-tāi Tiong-kok--ê hoan-e̍k
lô-chi̍p 邏輯 Eng-gí--ê im-e̍k.
lí-chek 理則 Sun BûnKiàn-kok Hong-lio̍k (建國方略) thê-chhut--ê e̍k-miâ[5]
su-lí 思理 Ē-mn̂g-ōe kàu Eng-gí--ê jī-tián Chinese English Dictionary of the Vernacular or Spoken Language of Amoy siu-lo̍k[6]

[7]

Chham-khó siu-kái

  1. William Stanley Jevons. "名學淺說". Translated by 嚴復. Siong-bū Ìn-su-koán. 
  2. "Goo辞書 - 論理(ろんり)". Docomo. 2023-09-03 khòaⁿ--ê. 
  3. "한자사전 - 論理". Naver. 2023-09-03 khòaⁿ--ê. 
  4. "Ho Ngoc Duc's Dictionary > luận lý". Ho Ngoc Duc. 2023-09-03 khòaⁿ--ê. 
  5. 孫文 (Sun Bûn). "3". 建國方略之一 心理建設. 
  6. Chinese English Dictionary of the Vernacular or Spoken Language of Amoy. Rev. Carstairs Douglas. 
  7. "教育部重編國語辭典修訂本>理則學". Tiong-hôa Bîn-kok Kàu-io̍k-pō͘. 2023-09-03 khòaⁿ--ê.